ANUNŢ

          Urmând prevederile OMS nr. 1406/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului/ examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare publice , coroborat cu prevederile art. 185 din Legea nr. 95/2006- republicată ,comisia de exeminare/concurs a constatat că până la  data de 27.02.2019,dată limită de depunere dosare examen/concurs nu s-a înregistrat niciun dosar în vederea participării,drept pentru care biroul RUNOS urmează a continua procedura de ocupare temporară a fincţiilor menţionate mai sus,cu delegaţie pentru o perioadă de 6 luni.

 

 

 

REZULTATE  FINALE  CONCURS

             În urma finalizării concursului din data de 28.02.2019 comisia  a consemnat următoarele:

A N U N Ţ 

În conformitate cu prevederile Codului muncii- Legea 53/2003-republiată, cu modificările şi completările legale în vigoare şi HG nr.286/2011,Horărârea nr.1027/2014  pentru modificarea  şi completarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant  şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte  profesionale imediat superioare a personalului din sectorul bugetar  şi OUG nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

 

În data de 15.03.2019 ,orele 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

organizează  la sediul din str.Mihai Eminecu nr.12 

CONCURS

           pentru ocuparea:

  • unui post de asistent medical generalist principal în cadrul biroului management calitate – perioadă nedeteriminată