ANUNȚ

    În conformitate cu prevederile Codului muncii- Legea 95/2003, cu modificările şi completările legale în vigoare, ale Legii cadru nr.153/2017 salarizarea unitară  şi ale HG nr. 286/2011  pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice- cu modificările şi completările legale ulterioare şi ale Ordnului nr.834/2011 privind aprobarea Criteriilor pentru clasificarea pe categorii a unităţilor şi subunităţilor sanitare, stabilirea nivelului de salarizare pe grade pentru personalul cu funcţii de conducere, precum şi funcţiile care beneficiază de un număr de clase suplimentare faţă de salariul de bază

 

În data de 06.05.2021 ,orele 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

organizează 

Examen de verificare a cunoştinţelor în vederea promovării în treapta imediat superioară pentru  postul de operator date  grad III 

    Comisia de concurs a selectat dosarele pe baza îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs/examen şi a validării dosarelor candidaţilor admişi pentru participarea la examenul/concursul din data de 26.04.2021

Nr.

crt.

Cod identificare candidat

Funcţia 

Rezultat ADMIS/RESPINS

1

4266

director financiar contabil

ADMIS

2

4314

director medical

ADMIS

A N U N Ţ

    În urma examenului  din data de 16.04.2021 de verificare a cunoştinţelor  în vederea promovării  în  treapta imediat superioară a economistului debutant din cadrul biroului financiar contabilitate s-au consemnat urmatoarele rezultate

Nr. crt.

COD IDENTIFICARE  CANDIDAT

Postul pentru care sustine examenul

Media în urma susţinerii probei  scrise

Rezultat  examen

1

3594

economist II –birou financiar contabilitate

90.66 puncte

PROMOVAT

 
Întocmit secretar comisie,