A N U N Ţ 

În conformitate cu prevederile Codului muncii- Legea 53/2003-republiată, cu modificările şi completările legale în vigoare şi HG nr.286/2011,Horărârea nr.1027/2014  pentru modificarea  şi completarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant  şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte  profesionale imediat superioare a personalului din sectorul bugetar  şi OUG nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

În data de 08.04.2019 ,orele 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

organizează  la sediul din str.Mihai Eminecu nr.12 

CONCURS

           pentru ocuparea:

  • unui post de asistent medical generalist principal în cadrul laboratorului de analize medicale – perioadă nedeteriminată
  • unui post de asistent medical generalist în cadrul Cabinetului de ambulatoriu în specialitatea boli infecţioase-perioadă determinată

Concursul constă în urmatoarele etape: selecţia dosarelor,proba scrisă şi un interviu

·        Proba scrisă va avea loc în data de  08.04.2019  ora 11ºº la sediul unităţii din str. Mihai Eminescu , nr.12

·        Interviul va avea loc în maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

·        La examen/concurs candidaţii se vor prezenta în sală cel tarziu la ora 10.50 şi vor fi identificaţi în baza buletinului sau cărţii de identitate.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretarul comisiei de concurs ( ec.Albu Alina - Birou RUNOS ) până la data de 01.04.2019 ora 16ºº

REZULTATE  FINALE EXAMEN

În urma finalizării  examenului  din data de 15.03.2019 comisia  a consemnat următoarele:

Nr

crt

Nume,prenume

Postul pentru care sustine examenul

Media la scris

Media pr. interviu

Media generala

Rezultat  examen

1

SUSCIUC LENUŢA

asistent medical principal- BMC

95  puncte

81.66 puncte

88.33 puncte

PROMOVAT

  

Întocmit,

secretar comisie

 

 

 

A N U N Ţ

În conformitate cu  prevederile  Sectiunii 1 ale OMS nr. 869/2015  pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea si desfasurarea concursurilor de ocupare a posturilor de  medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimisti şi chimist din  unităţile sanitare publice,precum si farmacistilor de şef de sectie,şef de laborator şi şef de compartiment din unitatile sanitare fără paturi,respectiv a funcţiei de farmacist şef în unitatile sanitare publice cu paturi completat prin OMS nr.755/2016 , ale Ordinului nr. 1406 / 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare şi ale OUG nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene   

ÎN DATA DE 25.03.2019 

SPITALUL  MUNICIPAL VATRA DORNEI

JUDEŢUL SUCEAVA

scoate la

CONCURS

UN POST DE BIOLOG  – în cadrul laboratorului de analize medicale

 perioadă nedeterminată