A N U N Ţ

În conformitate cu  prevederile  Sectiunii 1 ale OMS nr. 869/2015  pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea si desfasurarea concursurilor de ocupare a posturilor de  medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimisti şi chimist din  unităţile sanitare publice,precum si farmacistilor de şef de sectie,şef de laborator şi şef de compartiment din unitatile sanitare fără paturi,respectiv a funcţiei de farmacist şef în unitatile sanitare publice cu paturi completat prin OMS nr.755/2016 , ale Ordinului nr. 1406 / 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare şi ale OUG nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene   

ÎN DATA DE 25.03.2019 

SPITALUL  MUNICIPAL VATRA DORNEI

JUDEŢUL SUCEAVA

scoate la

CONCURS

UN POST DE BIOLOG  – în cadrul laboratorului de analize medicale

 perioadă nedeterminată

 

A N U N Ţ

Conform calendarului desfăşurării concursului din data de 0.03.2019 ,comisia s-a întrunit în vederea selecţiei dosarelor de înscriere ,consemnând în procesul verbal nr.1570 din 08.03.2019 următoarele:

 

Nr.

crt

Nume şi prenume

Postul pentru care a fost depus dosarul

Rezultatul selecţie dosar

1

SUSCIUC  LENUŢA

asistent medical de principal - BMC

ADMIS 

Secretar comisii concurs,

 

 

 

 

 

 

A N U N Ţ 

În conformitate cu prevederile Codului muncii- Legea 95/2003, cu modificările şi completările legale în vigoare, ale Legii cadru nr.153/2017 salarizarea unitară  şi ale HG nr. 286/2011  pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice- cu modificările şi completările legale ulterioare şi ale Ordnului nr.834/2011 privind aprobarea Criteriilor pentru clasificarea pe categorii a unităţilor şi subunităţilor sanitare, stabilirea nivelului de salarizare pe grade pentru personalul cu funcţii de conducere, precum şi funcţiile care beneficiază de un număr de clase suplimentare faţă de salariul de bază

În data de 22.03.2019 ,orele 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

organizează 

 

Examen de verificare a cunoştinţelor în vederea promovării

în treapta imediat superioară pentru  postul de şef birou RUNOS grad II