A N U N Ţ

Conform calendarului desfăşurării concursului din data de 0.03.2019 ,comisia s-a întrunit în vederea selecţiei dosarelor de înscriere ,consemnând în procesul verbal nr.1570 din 08.03.2019 următoarele:

 

Nr.

crt

Nume şi prenume

Postul pentru care a fost depus dosarul

Rezultatul selecţie dosar

1

SUSCIUC  LENUŢA

asistent medical de principal - BMC

ADMIS 

Secretar comisii concurs,

 

 

 

 

 

 

A N U N Ţ 

În conformitate cu prevederile Codului muncii- Legea 95/2003, cu modificările şi completările legale în vigoare, ale Legii cadru nr.153/2017 salarizarea unitară  şi ale HG nr. 286/2011  pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice- cu modificările şi completările legale ulterioare şi ale Ordnului nr.834/2011 privind aprobarea Criteriilor pentru clasificarea pe categorii a unităţilor şi subunităţilor sanitare, stabilirea nivelului de salarizare pe grade pentru personalul cu funcţii de conducere, precum şi funcţiile care beneficiază de un număr de clase suplimentare faţă de salariul de bază

În data de 22.03.2019 ,orele 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

organizează 

 

Examen de verificare a cunoştinţelor în vederea promovării

în treapta imediat superioară pentru  postul de şef birou RUNOS grad II

 

ANUNŢ

          Urmând prevederile OMS nr. 1406/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului/ examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare publice , coroborat cu prevederile art. 185 din Legea nr. 95/2006- republicată ,comisia de exeminare/concurs a constatat că până la  data de 27.02.2019,dată limită de depunere dosare examen/concurs nu s-a înregistrat niciun dosar în vederea participării,drept pentru care biroul RUNOS urmează a continua procedura de ocupare temporară a fincţiilor menţionate mai sus,cu delegaţie pentru o perioadă de 6 luni.