ANUNȚ
 

    În conformitate cu prevederile Codului muncii- Legea 95/2003, cu modificările şi completările legale în vigoare, ale Legii cadru nr.153/2017 salarizarea unitară  şi ale HG nr. 286/2011  pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice- cu modificările şi completările legale ulterioare şi ale Ordnului nr.834/2011 privind aprobarea Criteriilor pentru clasificarea pe categorii a unităţilor şi subunităţilor sanitare, stabilirea nivelului de salarizare pe grade pentru personalul cu funcţii de conducere, precum şi funcţiile care beneficiază de un număr de clase suplimentare faţă de salariul de bază

 

În data de 16.04.2021 ,orele 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

organizează 

Examen de verificare a cunoştinţelor în vederea promovării în treapta imediat superioară pentru  postul de economist grad II

 

Examenul constă într-un test redactat, pe baza bibliografiei , de  către comisia de examinare  

            Proba scrisă va avea loc în data de  16.04.2021 ora 11ºº la sediul unităţii din str. Mihai Eminescu , nr.12 

 

 

A N U N Ţ

            În conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului/ examenului pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director aprobat prin Decizia nr.30 din 18.03.2021  respectând prevederile Ordinului nr. 284 / 2007 privind Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice- cu modificările și completările legale ulterioare și  ale Legii nr.95/2006 – reforma în domeniul sănătăţii- actualizată

SPITALUL MUNICIPAL   VATRA   DORNEI   ORGANIZEAZĂ CONCURS/ EXAMEN  PENTRU OCUPAREA FUNCŢIILOR SPECIFICE COMITETULUI DIRECTOR : DIRECTOR MEDICAL ŞI DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

            Concursul/examenul va avea loc la sediul Spitalului Municipal Vatra Dornei din str. Mihai Eminescu,nr.12, Loc.Vatra Dornei, jud.Suceava şi constă în :

·         test grilă– pentru verificarea cunoştinţelor din legislaţia specifică prevăzută în bibliografie şi se va desfăşura în data de 26.04.2021 ora 10ºº

·         susţinerea proiectului/lucrării de specialitate pe o tema din domeniul de activitate al postului  şi se va desfăşura în data de 26.04.2021 ora 14ºº

·         interviul de selectie şi se va desfăşura în data de 26.04.2021 ora 15ºº 

INFOLINE CORONAVIRUS: 0800 800 358               

DSP SUCEAVA: 0230-514557

APEL DE URGENTA: 112