A N U N Ţ 

În conformitate cu prevederile Codului muncii- Legea 95/2003, cu modificările şi completările legale în vigoare, ale Legii cadru nr.153/2017 salarizarea unitară  şi ale HG nr. 286/2011  pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice- cu modificările şi completările legale ulterioare şi ale Ordnului nr.834/2011 privind aprobarea Criteriilor pentru clasificarea pe categorii a unităţilor şi subunităţilor sanitare, stabilirea nivelului de salarizare pe grade pentru personalul cu funcţii de conducere, precum şi funcţiile care beneficiază de un număr de clase suplimentare faţă de salariul de bază

în data de 17.01.2022 ,orele 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

organizează 

examen de verificare a cunoştinţelor în vederea promovării

în treapta imediat superioară pentru  posturile de economist I și economist I A

A N U N Ţ

Conform calendarului desfăşurării concursului/examenului din data de 11.01.2022 ,comisiile s-au întrunit în vederea analizării dosarelor de înscriere,consemnând în procesul verbal nr. 118 din 04.01.2022  următoarele:

 În urma finalizării examenului în vederea ocupării postului de medic speciaist medicină de laborator comisia a consemnat următoarele: