A N U N Ţ 

În conformitate cu prevederile Codului muncii- Legea 53/2003-republicată, cu modificările şi completările legale în vigoare şi HG nr.286/2011,Hotărârea nr.1027/2014  pentru modificarea  şi completarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant  şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte  profesionale imediat superioare a personalului din sectorul bugetar  şi OUG nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

 

În data de 26.11. 2019,orele 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

organizează  la sediul din str.Mihai Eminecu nr.12 

CONCURS

           pentru ocuparea:

unui post de îngrijitoare de curățenie – normă întreagă - perioadă nedeterminată în cadrul secției boli infecțioase

Concursul constă în urmatoarele etape: selecţia dosarelor,proba scrisă şi un interviu

·         proba scrisă va avea loc în data de  26.11.2019  ora 11ºº la sediul unităţii din str. Mihai Eminescu , nr.12

·         interviul va avea loc în maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

·         la examen/concurs candidaţii se vor prezenta în sală cel tarziu la ora 10.50 şi vor fi identificaţi în baza buletinului sau cărţii de identitate.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretarul comisiei de concurs ( ec.Albu Alina - Birou RUNOS ) până la data de 15.11.2019 ora 16ºº

ANUNȚ                            

        Urmând prevederile OMS nr. 869/2015  pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de  medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimisti şi chimist din  unităţile sanitare publice,precum si farmacistilor de şef de sectie,şef de laborator şi şef de compartiment din unitatile sanitare fără paturi,respectiv a funcţiei de farmacist şef în unitatile sanitare publice cu paturi completat prin OMS nr.755/2016  ,pentru concursul  din data de 20.11.2019  în  vederea ocupării unui post vacant de medic specialist  în specialitatea otorinolaringologie din cadrul  secției chirurgie generală,până la data limită pentru depunerea dosarelor de înscriere -25.10.2019 , nu s-a înscris niciun candidat,drept pentru care concursul se declară finalizat din lipsă de candidați,urmând a se relua procedurile de concurs.

                                                                              

ANUNŢ

 

În urma finalizării examenului din data de 28.10.2019 ,comisia de examen a consemnat următoarele:

Nr

crt

Nume,prenume

Postul pentru care sustine examenul

Media generală

Rezultat examen

1

ANTONE  GEORGIANA ANTUSA

șef birou AAT

96.25 puncte

PROMOVAT

 Întocmit,

Secretar comisie