A N U N Ţ 

        În conformitate cu Ordinului Ministerului Sănătăţii Publice nr. 869/2015  pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi,OMS nr. 1406/2006

pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare publice

coroborat cu prevederile art. 185,(3) din Legea nr. 95/2006 reforma în domeniul sănătăţii - republicată  

 

în data de  14.01.2019 ,orele 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

organizează  la sediul din str.Mihai Eminecu nr.12 

CONCURS

           pentru ocuparea:

un post- pe durată nedeterminată-  de farmacist şef  în cadrul Farmaciei cu circuit închis a unităţi

În urma finalizării examenului/concursului din data de 19.11.2018 comisia  a consemnat următoarele:

Nr

crt

Nume,prenume

Postul pentru care sustine examenul

Media la scris

Media interviu

Media generala

Rezultat  examen

1

DONCEAN DONISA ANDREEA

asistent medical generalist-secţia chirurgie generală

40 puncte

-

40 puncte

NEPROMOVAT

Întocmit,

secretar comisie

 

 

A N U N Ţ 

În conformitate cu prevederile Codului muncii- Legea 53/2003-republiată, cu modificările şi completările legale în vigoare şi HG nr.286/2011,Horărârea nr.1027/2014  pentru modificarea  şi completarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant  şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte  profesionale imediat superioare a personalului din sectorul bugetar  şi OUG nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

În data de 19.11.2018 ,orele 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

organizează  la sediul din str.Mihai Eminecu nr.12

 

CONCURS

           pentru ocuparea: 

Conform calendarului desfăşurării concursului din data de 19.11.2018 ,comisiile s-au întrunit în vederea selecţiei dosarelor de înscriere ,consemnând în procesul verbal nr.6458 din 13.11.2018 următoarele:

Nr.

crt

Nume şi prenume

Postul pentru care a fost depus dosarul

Rezultatul selecţie dosar

1

DONCEAN DENISA  ANDREEA

asistent  medical generalist-sectia chirurgie generala

ADMIS

Secretar comisii concurs,

REZULTATE  FINALE  EXAMEN /CONCURS

În urma finalizării examenului/concursului din data de 27.09.2018 comisiile au consemnat următoarele: