Nr.

crt.

Nume,prenume

Postul pentru care sustine examenul

Media în urma susţinerii probei  scrise

Rezultat  examen

1

Albu Alina Nicoleta

Economist I-birou RUNOS

95 puncte

PROMOVAT

2

Fîrdea Felicia

Economist I-birou financiar contabil

95 puncte

PROMOVAT

3

Robu Paula Nicoleta

Referent specialitate II-birou AAT

95 puncte

PROMOVAT

Întocmit secretar comisii

A N U N Ţ 

În conformitate cu prevederile Codului muncii- Legea 95/2003, cu modificările şi completările legale în vigoare, ale Legii 250/2016 pentru modificare  completarea  OUG nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,ale Legii cadru nr.153/2017 salarizarea unitară  şi ale HG nr. 286/2011  pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice- cu modificările şi completările legale ulterioare

În data de 02.08.2018 orele 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

organizează 

Examen de verificare a cunoştinţelor în vederea promovării în treapta imediat superioară pentru

Conform calendarului desfăşurării concursului din data de 17.07.2018  ,comisia s-a întrunit în vederea selecţiei dosarelor de înscriere ,consemnând în procesul verbal nr. 3923  din 11.07.2018 că d-nul Vidrăsan Paul Adrian este singurul candidat şi că îndeplineşte condiţiile legale în vederea susţinerii examenulului de ocuparea a unui post de medic specialist ortopedie şi traumatologie.

REZULTATE  FINALE  EXAMEN

 În urma finalizării examenului de ocupare a unui post de medic specialist ortopedie şi traumatologie –perioadă determinată- din data de 17.07.2018 comisia a consemnat următoarele

                                                                        A N U N Ţ

                        în data de  17.072018 ,orele 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

                                                                    organizează 

                                                                        CONCURS

    În conformitate cu  prevederile  Sectiunii 2 ale OMS nr. 869/2015  pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de  medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimisti şi chimist din  unităţile sanitare publice,precum si farmacistilor de şef de sectie,şef de laborator şi şef de compartiment din unitatile sanitare fără paturi,respectiv a funcţiei de farmacist şef în unitatile sanitare publice cu paturi completat prin OMS nr.755/2016 

1. UN POST DE MEDIC SPECIALIST ORTOPEDIE ŞI TRAUMATOLOGIE  – Secţia chirurgie – perioadă determinată