I. Rreprezentanti ai MINISTERULUI SANATATII

 • Dl. POPESCU ADRIAN
 -   DSP Suceava - membru
 • D-na. BOSANCU FIRUTA
 - DSP Suceava -membru
 • Dl. SADEAN DINU FLORIN
 - DSP Suceava -membru supleant
 • D-na. IACOBAN DIANA
 - DSP Suceava -membru supleant
     

 

II. Rreprezentanti ai CONSILIULUI LOCAL

 • Dl. UNGUREANU COSTEL
 -   membru
 • Dl. ROMANICA TIREL
 - membru
 • Dl. CHIRUTA VASILE
 - membru supleant
 • D-na. OBREJA MARIANA
 - membru supleant
     

 

III. Rreprezentanti numiti de primar

 • D-na. LUMINITA LUMINOSU
 -   membru
 • Dl. POSTELNICU PETRICA TINEL
 - membru supleant
     

 

IV. Rreprezentantii COLEGIUL MEDICILOR SUCEAVA - cu statut de invitat

 • D-na. Dr. NEGREA MARIA CECILIA
 -   membru
 • Dl. Dr. ORMENY FRANCISC
 - membru supleant
     

 

V. Rreprezentantii OAMMR - cu statut de invitat

 • As. princ. GHEORGHIU STELIAN
 -   membru
 • As. princ. COZMANCIUC LENUTA
 - membru supleant
     

 

VI. Rreprezentantii SINDICAT SANITAS - cu statut de invitat permanent

 • As. princ. NIGA VASILE
 -   membru
 • As. princ. TODASCA MIRELA
 - membru supleant
     

 

Dl. Ec. STAN IOAN VALENTIN  - MANAGER SPITAL MUNICIPAL VATRA DORNEI, participant fara drept de vot