În data de 20.09.2021 orele 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

organizează  la sediul din str.Mihai Eminecu nr.12 

 

ANGAJARE  FĂRĂ CONCURS

           pentru ocuparea următoarelor posturi:

  • 4 posturi de asistenți medicali generaliști în cadrul secției de boli infecțioase
  • 1 post de asistent medical generalist în cadrul secției de medicină internă                                                      

 

Angajarea pe posturile menționate se va realiza în ordinea înscrierii(depunerii dosarelor) ținând cont de condițiile  generale și specifice pe o perioadă de maxim 6 luni sau până la ocuparea posturilor prin concurs

I.Condiţii generale

a)are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europenesau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b)cunoaște limba română, scris și vorbit;

c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d)are capacitate deplină de exercițiu;

e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f)îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g)nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau înlegătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de falsori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar facecandidatul incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

II.Condiții specifice:

- diplomă de şcoală sanitară  postliceală sau echivalentă  sau (PL)                 

- diplomă de studii postliceale prin  echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997

- vechime în specialitate de minim 6 luni

Documente necesare înscrierii

Dosarele candidaților  se depun la secretarul comisiei de concurs și vor conține:

a)cerere de angajare adresată managerului spitalului;

b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului ce urmează a fi ocupat

d)carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, sau în specialitatea studiilor, în copie;

e)declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția;

f)fișă de aptitudine;

g)curriculum vitae;

       Actele prevăzute la  lit. b)-d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea