pentru ocuparea următoarelor posturi:

·         1 post de medic epidemiolog în cadrul CPCIAM

·         1 post de medic în specialittea medicină moleculară – linie Sars cov 2

·         2 posturi de asistenți medicali geeraliști în cadrul laboratorului de analize medicale

·         1 post de asistent medical generalist în cadrul secției de medicină internă

·         1 post de asistent medical generalist în cadrul secției obstetrcă ginecologie

·         1 post de asistent medical generalist în cadrul secției de boli infecțioase

·         1 post de asistent medical generalist în cadrul compartimentului de pediatrie

·         1 post de operator date în cadrul farmaciei cu circuit închis

·         1post de îngrijitoare de curățenie în cadrul biroului AAT

·         1 post                                                           

Angajarea pe posturile menționate se va realiza în ordinea înscrierii(depunerii dosarelor) ținând cont de condițiile  generale și specifice pe o perioadă de maxim 6 luni sau până la ocuparea posturilor prin concurs

I.Condiţii generale

a)are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europenesau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b)cunoaște limba română, scris și vorbit;

c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d)are capacitate deplină de exercițiu;

e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate 

f)îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g)nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau înlegătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de falsori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar facecandidatul incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

II.Condiții specifice:

1.pentru  posturile de asistenți medicali generaliști debutanți în cadrul secției de medicină internă : 

- diplomă de şcoală sanitară  postliceală sau echivalentă  sau (PL)                 

- diplomă de studii postliceale prin  echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997

- fără vechime în specialitate

2.pentru postul de biolog specialist în cadul laboratorului de analize medicale

-diplomă de licență în specialitate

-confirmare în grad de specialist

-vechime în specialitate 3 ani

3.pentru posturile de îngrijitoare de curățenie în cadrul secției obstetrică ginecologie și  biroului AAT

-studii generale sau medii

-fără vechime

4.pentru postul de medic specialist în specialitatea chirurgie generală în cadrul secției de profil și cel de

 medic ATI în cadrul compartimentului ATI

-diplomă de licenţă şi certificatul de specialist

- certificatul de membru al organizaţiei profesionale sau avizul de practică temporară sau ocazională a profesiei valabil, din care să rezulte că profesionistul este avizat pe specialităţile şi competenţele în care urmează să îşi desfăşoare activitatea

-asigurare de malpraxis  valabilă

 -fără vechime

5.pentru postul de ingier în cadrul compartimentului SSM,PSI,SU avănd în vedere pensionarea titularului

-diplomă de licență studii tehnice

-vechime în specialitate 3 ani

6.pentru postul de muncitor necalificat

-studii generale sau medii

-fără vechime

Documente necesare înscrierii

Dosarele candidaților  se depun la secretarul comisiei de concurs 24.03.2020 și vor conține:

a)cerere de angajare adresată managerului spitalului;

b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului ce urmează a fi ocupat

d)carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, sau în specialitatea studiilor, în copie;

e)declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția;

f)fișă de aptitudine;

g)curriculum vitae;

       Actele prevăzute la  lit. b)-d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea