pentru ocuparea următoarelor posturi:

·         3 posturi de asistenți medicali generaliști debutanți în cadrul secției de medicină internă ,cu posibilitatea detașării acestora la alte unități spitalicești

·         1 post de biolog specialist în cadul laboratorului de analize medicale

·         1 post de îngrijitoare de curățenie în cadrul secției obstetrică ginecologie,cu posibilitate de dirijare în funcție de necesități

·         1 post de îngrijitoare de curățenie în cadrul biroului AAT cu posibilitate de dirijare în funcție de necesități

·         1 post de medic specialist în specialitatea chirurgie generală în cadrul secției de profil

·         1 post de medic ATI în cadrul compartimentului ATI

·         1 post de ingier în cadrul compartimentului SSM,PSI,SU avănd în vedere pensionarea titularului

·         1 post de muncitor necalificat                                          

    Angajarea pe posturile menționate se va realiza în ordinea înscrierii(depunerii dosarelor) ținând cont de condițiile  generale și specifice pe o perioadă de maxim 6 luni sau până la data de 30.09.2020 

I.Condiţii generale

a)are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europenesau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b)cunoaște limba română, scris și vorbit;

c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d)are capacitate deplină de exercițiu;

e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f)îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g)nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau înlegătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de falsori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar facecandidatul incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

II.Condiții specifice:

1.pentru  posturile de asistenți medicali generaliști debutanți în cadrul secției de medicină internă :

    - diplomă de şcoală sanitară  postliceală sau echivalentă  sau (PL)                  

    - diplomă de studii postliceale prin  echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997

    - fără vechime în specialitate

2.pentru postul de biolog specialist în cadul laboratorului de analize medicale

    -diplomă de licență în specialitate

    -confirmare în grad de specialist

    -vechime în specialitate 3 ani

3.pentru posturile de îngrijitoare de curățenie în cadrul secției obstetrică ginecologie și  biroului AAT

    -studii generale sau medii

    -fără vechime

4.pentru postul de medic specialist în specialitatea chirurgie generală în cadrul secției de profil și cel de medic ATI în cadrul compartimentului ATI

    -diplomă de licenţă şi certificatul de specialist

    - certificatul de membru al organizaţiei profesionale sau avizul de practică temporară sau ocazională a profesiei valabil, din care să rezulte că profesionistul este avizat pe specialităţile şi competenţele în care urmează să îşi desfăşoare activitatea

    -asigurare de malpraxis  valabilă

     -fără vechime

5.pentru postul de ingier în cadrul compartimentului SSM,PSI,SU avănd în vedere pensionarea titularului

    -diplomă de licență studii tehnice

    -vechime în specialitate 3 ani

6.pentru postul de muncitor necalificat

    -studii generale sau medii

    -fără vechime

Documente necesare înscrierii

    Dosarele candidaților  se depun la secretarul comisiei de concurs 24.03.2020 și vor conține:

        a)cerere de angajare adresată managerului spitalului;

        b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

        c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului ce urmează a fi ocupat

        d)carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, sau în specialitatea studiilor, în copie;

        e)declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția;

        f)fișă de aptitudine;

        g)curriculum vitae;

    Actele prevăzute la  lit. b)-d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea