BIBLIOGRAFIE/TEMATICĂ:

1.OMS nr.1101 /2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare

  • CAPITOLUL II

-atribuţiile serviciului/compartimentului pentru supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale:

-atribuţiile medicului de boli infecţioase sau medicului responsabil de politica de utilizare a antibioticelor din cadrul serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale:

  • ANEXA 2

-supravegherea şi raportarea infecţiilor asociate asistenţei medicale

  • ANEXA 3

-Metodologia de supraveghere a expunerii accidentale a personalului care lucrează în sistemul sanitar la produse biologice

  • ANEXA 4

- Precauţiunile Standard

2.OMS nr.961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare  - INTEGRAL

3.OMS nr. 1096/2016 privind modificarea şi completarea OMS nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare- INTEGRAL

Condiţii de participare:

I.Condiţii generale

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

II.Condiţii specifice:

  • diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă

     sau

  • diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform HG nr. 797/1997
  • certificat grad principal
  • curs absolvit sau dovadă înscriere la curs cu tema Igienă și sănătate publică organiat de SNNPMPDS
  • vechime în specialitate minim 5 ani

Documente necesare înscrierii

a) cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c)copie certificat căsătorie (unde este cazul)

d)copie certificat naştere

e)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului

f)carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

g)cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

h)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

i)curriculum vitae

j)copie chitanţă taxă înscriere concurs (50 lei)

k)dosar cu şină din carton

  1.  Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

  2.  În cazul documentului prevăzut la lit. g), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

3.  Documentele solicitate vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Calendarul desfăşurării concursului:

Data limită pentru depunerea dosarelor de înscriere

24.09.2019 ora 16ºº

Data selecţiei dosarelor

26.09.2019 ora 11ºº

Data afişării rezultatelor selecţiei dosarelor

01.10.2019 ora 16ºº

Data limită de depunere a contestaţiilor privind rezultatul selecţiei dosarelor

02.10.2019 ora 16ºº

Data afişării rezultatelor contestaţiilor privind selecţia dosarelor

03.10.2019 ora 16ºº

Data desfăşurării probei scrise

07.10.2019 ora 11ºº

Data afişării rezultatului probei scrise        

08.10.2019 ora 16ºº

Data limită de depunere a contestaţiilor pentru proba scrisă

09.10.2019 ora 16ºº

Data afişării rezultatelor contestaţiilor pentru proba scrisă

10.10.2019 ora 16ºº

Data susţinerii interviului

În maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise