A N U N Ţ

În conformitate cu  prevederile  Sectiunii 1 ale OMS nr. 869/2015  pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea si desfasurarea concursurilor de ocupare a posturilor de  medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimisti şi chimist din  unităţile sanitare publice,precum si farmacistilor de şef de sectie,şef de laborator şi şef de compartiment din unitatile sanitare fără paturi,respectiv a funcţiei de farmacist şef în unitatile sanitare publice cu paturi completat prin OMS nr.755/2016 , ale Ordinului nr. 1406 / 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare şi ale OUG nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene 

  

ÎN DATA DE 09.05.2019 

SPITALUL  MUNICIPAL VATRA DORNEI

JUDEŢUL SUCEAVA

scoate la

CONCURS

UN POST DE CHIMIST PRINCIPAL – în cadrul laboratorului de analize medicale

 perioadă nedeterminată

Documentele necesare înscrierii:

   a) cererea în care se menţionează postul /funcţia pentru care doreşte să concureze;

    b) copia de pe diploma de biolog

    c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs sau Adeverinţă care să ateste că este memdru al OBBCSSR

    e)asigurare de malpraxis pentru anul 2019

    e) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d), Legea nr.460 / 2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România

    f) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;

    g) cazierul judiciar;

    h) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;

    i) chitanţa de plată a taxei de concurs 150 lei  (stabilita conform art.31 al prezentului ordin)

    j) copia actului de identitate în termen de valabilitate

Bibliografia:  se poate accesa de pe adresa  http://www.ms.ro/wp-content/uploads/2016/12/Chimie-sanitara.pdf

Termen de înscriere:

       Înscrierile la concurs se fac la sediul unităţii în str.Mihai Eminescu ,nr.12 pâmă la data de 26.04.2019

      La depunerea dosarelor de înscriere, candidaţii au obligaţia de a prezenta originalele actelor depuse la dosar  în copie.

       Plata taxei ( 150 lei – conform art. 31 din OMS nr.869/2015) se va face in contul unitatii nr. RO 45 TREZ 24F660601200130X – Cod fiscal 4535414 sau la contabilitatea unităţii
      Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul RUNOS al Spitalului Municipal Vatra Dornei, tel0230375528 – int. 44

Data limită pentru depunerea dosarelor de înscriere

25.04.2019 ora 16ºº

Data selecţiei dosarelor

02.05.2019 ora 11ºº

Data afişării rezultatelor selecţiei dosarelor

02.05.2019 ora 16ºº

Data limită de depunere a contestaţiilor privind rezultatul selecţiei dosarelor

03.05.2019 ora 16ºº

Data afişării rezultatelor contestaţiilor privind selecţia dosarelor

06.05.2019 ora 16ºº

Data desfăşurării probei scrise

09.05.2019 ora 11ºº

Data afişării rezultatului probei scrise            

09.05.2019 ora 15ºº

Data limită de depunere a contestaţiilor pentru proba scrisă

10.05.2019 ora 16ºº

Data afişării rezultatelor contestaţiilor pentru proba scrisă

13.05.2019 ora 16ºº