A N U N Ţ 

În conformitate cu prevederile Codului muncii- Legea 53/2003-republiată, cu modificările şi completările legale în vigoare şi HG nr.286/2011,Horărârea nr.1027/2014  pentru modificarea  şi completarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant  şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte  profesionale imediat superioare a personalului din sectorul bugetar  şi OUG nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

În data de 08.04.2019 ,orele 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

organizează  la sediul din str.Mihai Eminecu nr.12 

CONCURS

           pentru ocuparea:

 • unui post de asistent medical generalist principal în cadrul laboratorului de analize medicale – perioadă nedeteriminată
 • unui post de asistent medical generalist în cadrul Cabinetului de ambulatoriu în specialitatea boli infecţioase-perioadă determinată

Concursul constă în urmatoarele etape: selecţia dosarelor,proba scrisă şi un interviu

·        Proba scrisă va avea loc în data de  08.04.2019  ora 11ºº la sediul unităţii din str. Mihai Eminescu , nr.12

·        Interviul va avea loc în maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

·        La examen/concurs candidaţii se vor prezenta în sală cel tarziu la ora 10.50 şi vor fi identificaţi în baza buletinului sau cărţii de identitate.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretarul comisiei de concurs ( ec.Albu Alina - Birou RUNOS ) până la data de 01.04.2019 ora 16ºº

I.Bibliografie:

1. pentru postul de asistent medical principal în cadrul laboratorului de analize medicale – perioadă nedeterminată

- Apăteanu Vlad –Recoltarea,conservarea şi transfuzia de sânge:Editura Medicală Bucureşti 1997

- Buiuc Dumitru – Microbiologie medicală:Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti 1995

- Enache Florica ,Stuparu Maria –Diagnosticul de laborator în hemostază :Editura ALL Bucureşti 1998

- Gherman Ioan –Compendiu de parazitologie clinică :Editura ALL  Bucureşti 1993

- Lotreanu Victor –Analize medicale:Editura CNI Bucureşti 2000

- Mihele Denisa –Biochimie clinică – metode de aborator:Editura Medicală Bucureşti 2000

- Popescu Mut Delia – Hematologie clinică :Editura Medicală Bucureşti 2001

2.pentru postul de asistent medical generalist în cadrul Cabinetului de ambulatoriu în specialitatea boli infecţioase-perioadă determinată:

- Marin Voiculescu- Boli infecţioase:Editura Medicală Bucurseşti

      - Lucreţia Titircă - Urgenţe medico_ chirurgicale: Editura Medicală Bucurseşti

      - Lucreţia Titircă - Tehnici de nursing cu tehnici de evaluare şi îngrijiri corespunzătoare nevoilor 

         fundamentale: Editura Viaţa Medicală Românescă

 - Ordinul nr.. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor

asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare

     - Ordin nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare

    - Legea nr.46/2003  Legea drepturilor pacientului

    - Ordin nr.1226 / 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale

Condiţii de participare:

I.Condiţii generale

   a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

    d) are capacitate deplină de exerciţiu;

    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

    g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

II.Condiţii specifice: 

1. pentru postul de asistent medical principal în cadrul laboratorului de analize medicale – perioadă nedeterminată

 • diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau  diplomă de studii postliceeale prin echivalare conform  HG nr.797/1997
 • dovadă  promovare examen pentru obţinerea gradului de principal
 • minim 5 ani vechime ca asistent medical
 • asigurare de malpraxis pentru anul 2019
 • Certificat membru OAMGMAMR însoţit de Aviz  pentru autorizarea exercitării profesiei în anul 2019
 • utilizare PC(operare Windows , Excel , Navigare Internet )nivel mediu

2.  pentru postul de asistent medical generalist în cadrul Cabinetului de ambulatoriu în specialitatea boli infecţioase-perioadă determinată

 • diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau  diplomă de studii postliceeale prin echivalare conform  HG nr.797/1997
 • minim 6 luni vechime ca asistent medical
 • asigurare de malpraxis pentru anul 2019
 • Certificat membru OAMGMAMR însoţit de Aviz  pentru autorizarea exercitării profesiei în anul 2019

utilizare PC(operare Windows , Excel , Navigare Internet )nivel mediu

Documente necesare înscrierii

   a) cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;

    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

    c)copie certificat căsătorie (unde este cazul)

    d) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului

    e) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

    f) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

    g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

    h) curriculum vitae

    i) copie chitanţă taxă înscriere concurs( 50 lei)

    j) dosar cu şină din carton

    1.  Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

    2.  În cazul documentului prevăzut la lit. f), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

   3.  Documentele solicitate vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Calendarul desfăşurării concursului:

Data limită pentru depunerea dosarelor de înscriere

01.04.2019 ora 16ºº

Data selecţiei dosarelor

02.04.2019 ora 11ºº

Data afişării rezultatelor selecţiei dosarelor

03.04.2019 ora 16ºº

Data limită de depunere a contestaţiilor privind rezultatul selecţiei dosarelor

04.04.2019 ora 16ºº

Data afişării rezultatelor contestaţiilor privind selecţia dosarelor

05.04.2019 ora 16ºº

Data desfăşurării probei scrise

08.04.2019 ora 11ºº

Data afişării rezultatului probei scrise            

09.04.2019 ora 16ºº

Data limită de depunere a contestaţiilor pentru proba scrisă

10.04.2019 ora 16ºº

Data afişării rezultatelor contestaţiilor pentru proba scrisă

11.04.2019 ora 16ºº

Data susţinerii interviului

În maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise