-         Economist I în cadrul biroului RUNOS– 1 post

-         Economist I în cadrul biroului financiar contabil -1 post

-         Referent specialitate I în cadrul biroului AAT – 1 post

Examenul constă într-un test grilă redactat, pe baza bibliografiei , de  către comisia de examinare  

Proba scrisă va avea loc în data de  02.08.2018 ora 11ºº la sediul unităţii din str. Mihai Eminescu , nr.12           

·        Bibliografie  examen:

1.pentru postul de economist I –birou RUNOS

1.Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii  reactualizată–titlul VII /spitale :Cap III cu modificările şi completările legale ulterioare

-Legea nr.53/2003 Codul Muncii - republicat cu modificările şi completările legale ulterioare

-Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările şi completările legale ulterioare

-HG nr. 917/2017 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare "Administraţie" din administraţia publică centrală

-Hotărâre  nr. 153/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare "Sănătate şi asistenţă socială"

-Ordin nr.1224 / 2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal

-Ordin nr. 870/2004 / 2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar

-Ordin nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi

-Ordin  nr. 1406/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare publice

-Hotărârea nr. 286 / 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

-Ordin  nr. 1520/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din spitalele publice din reţeaua proprie a MS

-Ordin nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice

2.pentru postul economist I –birou financiar contabil:

-         Legea contabilitatii 82/1991, republicata cu modificarile si completarile ulterioare

-         Legea finantelor publice nr 500/2002 cu modificarile si completarile ulterioare

-         Ordinul MFP nr.1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata fondurilor institutiilor publice. Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestora cu modificarile ulterioare

-         OMF 2021/2013 pentru modificarea si completarea normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice. Planul de conturi pentru institutiile publice si instrructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin OMFP 1917/2005

-         Ordinul MEF 2634/2015 privind documentele financiar contabile cu modificarile si completarile ulterioare

-         OG nr.81/2003 privind reevaluarea si amortizaresa activelor fixe aflate in patrimonial institutiilor publice cu modificarile si completarile ulterioare.

-         Hotararea 2139/2004 privind clasificarea si duratele normeale de functionare a mijloacelor fixe cu modificarile si completarile ulterioare

-         Ordinul 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.

-         Legea 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, cu modificarile si completarile ulterioare

-         HG 841/1995 privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor apartinand institutiilor publice, cu modoficarile si completarile ulterioare

-         Legea 53/2003 Codul Muncii cu modificarile si completarile ulterioare

-         Ordin 923/2014 pentru aprobarea normelor metodologice privind exercitarea controlului financiar preventiv.

3.pentru postul referent specialitate I-birou AAT

- Regulament UE 679/2016 aplicabil din 25.05.2018 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu character personal și libera circulație a acestor date,cu modificările și completările ulterioare;

- Legea 544/12.10.2001 privindliberul acces la informațiile de interes public,cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea nr.123/07.02.2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sanitar.Capitolul II-Spitale;

- Legea nr.215/23.04.2001(republicată) a administrației publice locale;

- Legea nr.477/08.11.2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;

- Legea nr.53/2003(republicată)Codul Muncii;

- Cunoștințe aprofundate privind :

o       arhitectura calculatorului,dispozitive intrare-ieșire

o       utilizare internet(browsere,poșta electronică)

o       programe de birotică:Word,Excel.