Bine ati venit pe SPITAL MUNICIPAL VATRA DORNEI   Dati clic pentru a asculta textul selectat! Bine ati venit pe SPITAL MUNICIPAL VATRA DORNEI
Tipărire

Documentele necesare înscrierii:

   a) cererea în care se menţionează postul /funcţia pentru care doreşte să concureze;

    b) copia de pe diploma de medic şi adeverinţă/certificat de confirmare în gradul profesional;

    c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;

    d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art.541 alin. (1) lit. d) sau e) , respectiv art.628, alin. (1),lit d) sau e) , din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare

    e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;

    f) cazierul judiciar;

    g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;

    h) chitanţa de plată a taxei de concurs 150 lei  (stabilita conform art.31 al prezentului ordin)

    i) copia actului de identitate în termen de valabilitate

Tematica de concurs: este cea pentru examenul de medic specialist specifică fiecărei specialităţi

Termen de înscriere:

    Înscrierile la concurs se fac la sediul unitatii din str.Mihai Eminescu ,nr.12  până în data da  09.10.2017

      La depunerea dosarelor de înscriere, candidaţii au obligaţia de a prezenta originalele actelor depuse la dosar  în copie.

            Examenul/concursul se va desfăşura în data de 30.10.2017  orele 11ºº- în secretariatul unităţii.

       Plata taxei ( 150 lei – conform art. 31 din OMS nr.869/2015) se va face în contul unităţii nr. RO 45 TREZ 24F660601200130X – Cod fiscal 4535414 sau numerar în contabilitate

Calendarul desfaşurării concursului:

Data limită pentru depunerea dosarelor de înscriere

09.10.2017 ora 16.00

Data selecţiei dosarelor

11.10.2017 ora 16.00

Data afişării rezultatelor selecţiei dosarelor

12.10.2017 ora 16.00

Data limită de depunere a contestaţiilor privind rezultatul selecţiei dosarelor

13.10.2017 ora 16.00

Data afişării rezultatelor contestaţiilor privind selecţia dosarelor

16.10.2017 ora 16.00

Data desfăşurării probei scrise

30.10.2017 ora 11.00

Data afişării rezultatului probei scrise

30.10.2017 ora 16.00

Data limită de depunere a contestaţiilor pentru proba scrisă

31.10.2017 ora 16.00

Data afişării rezultatelor contestaţiilor pentru proba scrisă

01.11.2017 ora 16.00

Data susţinerii interviului

În maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise

     Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul RUNOS al Spitalului Municipal Vatra Dornei, tel0230375528 – int. 44

    Metodologia de concurs o puteti vedea aici

Dati clic pentru a asculta textul selectat!