BIBLIOGRAFIE/TEMATICĂ

1.Programul național de pregătire a infirmierelor  -as. Pr.licențiat  Cozmaciuc Lenuța

  • MODULUL III Tehnici de îngrijire

      B. Îngrijiri speciale ale pacienților

  • MODULUL V Comunicarea interactivă și lucul în echipa multidisciplinară

            Cap.I Pincipiile comunicării

            Cap.IX Îngrijirea bolnavului în fază terminală

2.OMS nr.1101 /2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare

  • ANEXA 4   Precauţiunile Standard -  Măsuri minime obligatorii pentru prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale

3.OMS nr.961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare

  • ANEXA 1  Norme Tehnice  privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private

           CAPITOLUL I -  Definiţii

         CAPITOLUL II - Curăţarea

           CAPITOLUL III - Dezinfecţia

  • ANEXA 3  PROCEDURILE RECOMANDATE pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc
  • ANEXA 4  METODELE de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat
  • 4. Legea nr.46/2003  Legea drepturilor pacientului -INTEGRAL

5.Ordin nr.1226 / 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale

  • ANEXA 1   NORME TEHNICE privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale 

                    CAPITOLELE   de la I la VIII

  • ANEXA 3   CONDIŢII  de colectare prin separare la locul producerii, pe categoriile stabilite, a deşeurilor rezultate din activităţi medicale

Condiţii de participare:

I.Condiţii generale

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

II.Condiţii specifice:

-          studii generale sau medii

-          fără vechime

Documente necesare înscrierii

a) cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c)copie certificat căsătorie (unde este cazul)

d)copie certificat naştere

e)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului

f)carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

g)cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

h)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

i)curriculum vitae

j)copie chitanţă taxă înscriere concurs (25 lei)

k)dosar cu şină din carton

  1.  Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

  2.  În cazul documentului prevăzut la lit. g), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

3.  Documentele solicitate vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Calendarul desfăşurării concursului:

Data limită pentru depunerea dosarelor de înscriere

15.11.2019 ora 16ºº

Data selecţiei dosarelor

19.11.2019 ora 11ºº

Data afişării rezultatelor selecţiei dosarelor

20.11.2019 ora 16ºº

Data limită de depunere a contestaţiilor privind rezultatul selecţiei dosarelor

21.11.2019 ora 16ºº

Data afişării rezultatelor contestaţiilor privind selecţia dosarelor

22.11.2019 ora 16ºº

Data desfăşurării probei scrise

26.11.2019 ora 11ºº

Data afişării rezultatului probei scrise        

27.11.2019 ora 16ºº

Data limită de depunere a contestaţiilor pentru proba scrisă

28.11.2019 ora 16ºº

Data afişării rezultatelor contestaţiilor pentru proba scrisă

29.11.2019 ora 16ºº

Data susţinerii interviului

În maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise