Concursul constă în urmatoarele etape: selecţia dosarelor,proba scrisă şi un interviu

 

·         proba scrisă va avea loc în data de  20.11.2019  ora 11ºº la sediul unităţii din str. Mihai Eminescu , nr.12

 

·         interviul va avea loc în maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

 

·         la examen/concurs candidaţii se vor prezenta în sală cel tarziu la ora 10.50 şi vor fi identificaţi în baza buletinului sau cărţii de identitate.

 

Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretarul comisiei de concurs ( ec.Albu Alina - Birou RUNOS ) până la data de 12.11.2019 ora 16ºº 

 

BIBLIOGRAFIE/TEMATICĂ:

 

1. Urgenţe medico_ chirurgicale   ,autor Lucreţia Titircă-editura Medicală

 

2. Tehnici de nursing  autor  Lucreţia Titircă –edituira Viaţa Medicală Românească

 

3. Manual de medicină internă pentru cadre medii autor  Corneliu Bornundel –editura ALL

 

4. Ordinul nr.. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare

 

CAPITOLUL II -Atribuţiile unităţii sanitare în activitatea de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale

 

-          Atribuţiile asistentei medicale responsabile de salon

 

ANEXA 3 METODOLOGIA de supraveghere a expunerii accidentale a personalului care lucrează în sistemul sanitar la produse biologice

 

-    Atribuţii în unităţile sanitare cu paturi

 

    I. Compartimentul/Secţia în care a avut loc expunerea accidentală

 

5.Ordin nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare

 

   -  CAPITOLUL II  Curăţarea și CAPITOLUL III   Dezinfecţia

 

6. Legea nr.46/2003  Legea drepturilor pacientului -INTEGRAL

 

7. Ordin nr.1226 / 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale -INTEGRAL

 

Condiţii de participare:

 

I.Condiţii generale

 

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

 

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

 

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

 

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

 

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

 

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

 

g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

II.Condiţii specifice:

 

  • pentru postul de asistent medical generalist  debutant -1/2 normă

 

- diplomă de şcoală sanitară  postliceală sau echivalentă

 

 sau                                 

 

- diplomă de studii postliceale prin echivalare conform  HG nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor   absolvenţilor liceelor sanitare,  promoţiile 1976 - 1994 inclusiv, cu  nivelul studiilor postliceale sanitare           

 

-fără vechime

 

-utitilizare PC nivel mediu

 

  • pentru postul de asistent medical generalist –normă întreagă

 

- diplomă de şcoală sanitară  postliceală sau echivalentă

 

 sau                                 

 

- diplomă de studii postliceale prin echivalare conform  HG nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor   absolvenţilor liceelor sanitare,  promoţiile 1976 - 1994 inclusiv, cu  nivelul studiilor postliceale sanitare           

 

- minim 6 luni  vechime ca asistent medical generalist 

 

Documente necesare înscrierii

 

a) cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;

 

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

 

c)copie certificat căsătorie (unde este cazul)

 

d)copie certificat naştere

 

e)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului

 

f)carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

 

g)cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

 

h)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

 

i)curriculum vitae

 

j)copie chitanţă taxă înscriere concurs (50 lei)

 

k)dosar cu şină din carton

 

  1.  Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

 

  2.  În cazul documentului prevăzut la lit. g), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

 

3.  Documentele solicitate vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

Calendarul desfăşurării concursului:

 

Data limită pentru depunerea dosarelor de înscriere

12.11.2019 ora 16ºº

Data selecţiei dosarelor

14.11.2019 ora 11ºº

Data afişării rezultatelor selecţiei dosarelor

15.11.2019 ora 16ºº

Data limită de depunere a contestaţiilor privind rezultatul selecţiei dosarelor

18.11.2019 ora 16ºº

Data afişării rezultatelor contestaţiilor privind selecţia dosarelor

19.11.2019 ora 16ºº

Data desfăşurării probei scrise

20.11.2019 ora 11ºº

Data afişării rezultatului probei scrise        

21.11.2019 ora 16ºº

Data limită de depunere a contestaţiilor pentru proba scrisă

22.11.2019 ora 16ºº

Data afişării rezultatelor contestaţiilor pentru proba scrisă

25.11.2019 ora 16ºº

Data susţinerii interviului

În maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise