Concursul constă în urmatoarele etape: selecţia dosarelor,proba scrisă şi un interviu

 

·         proba scrisă va avea loc în data de  28.10.2019  ora 11ºº la sediul unităţii din str. Mihai Eminescu , nr.12

 

·         interviul va avea loc în maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

 

·         la examen/concurs candidaţii se vor prezenta în sală cel tarziu la ora 10.50 şi vor fi identificaţi în baza buletinului sau cărţii de identitate.

 

Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretarul comisiei de concurs ( ec.Albu Alina - Birou RUNOS ) până la data de 18.10.2019 ora 16ºº 

 

BIBLIOGRAFIE/TEMATICĂ:

 

·         Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările și completările legale ulterioare INTEGRAL

 

·         Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică - cu modificările și completările legale ulterioare INTEGRAL

 

·         Ordinul nr. 1792 / 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale- cu modificările și completările legale ulterioare

 

-Angajamente bugetare

 

·         Legea nr. 22 / 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice -cu modificările și completările legale ulterioare

 

-Cap.II –Condiții privind angajarea gestionarilor

 

-Cap.IV – Răspunderile gestonarilor

 

·         Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii(actualizată)- cu modificările și completările legale ulterioare

 

-CAPITOLUL II Organizarea și funcționarea spitalelor

 

·         Ordin   nr. 914/2006  pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare -cu modificările și completările legale ulterioare

 

-Anea I –Norme prvind procedura  de autorizare sanitară de funcționae a spitalului

 

·         Ordin   nr. 14 / 1982 pentru aprobarea normativului privind  consumul de combustibil și ulei pentru automobile - cu modificările și completările legale ulterioare INTEGRAL

 

·         Ordin  nr. 600/2018 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice -cu modificările și completările legale ulterioare INTEGRAL

 

·         Hotărârea nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepţia construcţiilor- cu modificările și completările legale ulterioare INTEGRAL

 

·         Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii - republicată- cu modificările și completările legale ulterioare

 

-Capitol I Autorizarea executării lucrărilor de construcții

 

·           Legea  nr. 333 din  8 iulie 2003  republicată privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor cu modificările și completările legale ulterioare

 

Condiţii de participare:

 

I.Condiţii generale

 

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

 

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

 

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

 

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

 

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

 

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

 

g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

II.Condiţii specifice:

 

·         diplomă licență în specialitatea drept

 

·         vechime în specialitate minim 2 ani

 

Documente necesare înscrierii

 

a) cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;

 

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

 

c)copie certificat căsătorie (unde este cazul)

 

d)copie certificat naştere

 

e)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului

 

f)carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

 

g)cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

 

h)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

 

i)curriculum vitae

 

j)copie chitanţă taxă înscriere concurs (50 lei)

 

k)dosar cu şină din carton

 

  1.  Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

 

  2.  În cazul documentului prevăzut la lit. g), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

 

3.  Documentele solicitate vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

Calendarul desfăşurării concursului:

 

Data limită pentru depunerea dosarelor de înscriere

18.10.2019 ora 16ºº

Data selecţiei dosarelor

22.10.2019 ora 11ºº

Data afişării rezultatelor selecţiei dosarelor

23.10.2019 ora 16ºº

Data limită de depunere a contestaţiilor privind rezultatul selecţiei dosarelor

24.10.2019 ora 16ºº

Data afişării rezultatelor contestaţiilor privind selecţia dosarelor

25.10.2019 ora 16ºº

Data desfăşurării probei scrise

28.10.2019 ora 11ºº

Data afişării rezultatului probei scrise        

29.10.2019 ora 16ºº

Data limită de depunere a contestaţiilor pentru proba scrisă

30.10.2019 ora 16ºº

Data afişării rezultatelor contestaţiilor pentru proba scrisă

31.10.2019 ora 16ºº

Data susţinerii interviului

În maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise