A N U N Ţ

Conform calendarului desfăşurării examenului din data de 07.10.2019 ,comisia s-a întrunit în vederea selecţiei dosarului de înscriere,consemnând în procesul verbal nr. 5922 din 26.09.2019 următoarele:

ANUNŢ 

În urma finalizării examenului din data de 20.09.2019 ,comisia de concurs au consemnat următoarele:

 

A N U N Ţ 

În conformitate cu prevederile Codului muncii- Legea 53/2003-republicată, cu modificările şi completările legale în vigoare şi HG nr.286/2011,Hotărârea nr.1027/2014  pentru modificarea  şi completarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant  şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte  profesionale imediat superioare a personalului din sectorul bugetar  şi OUG nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

În data de 07.10. 2019,orele 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

organizează  la sediul din str.Mihai Eminecu nr.12 

CONCURS

           pentru ocuparea:

  • Un post de asistent medical generalist –grad principal în cadrul compartimentului  infecții asociate asistenței medicale –perioadă nedeterminată

Concursul constă în urmatoarele etape: selecţia dosarelor,proba scrisă şi un interviu

·         proba scrisă va avea loc în data de  07.10.2019  ora 11ºº la sediul unităţii din str. Mihai Eminescu , nr.12

·         interviul va avea loc în maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

·         la examen/concurs candidaţii se vor prezenta în sală cel tarziu la ora 10.50 şi vor fi identificaţi în baza buletinului sau cărţii de identitate.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretarul comisiei de concurs ( ec.Albu Alina - Birou RUNOS ) până la data de 24.09.2019 ora 16ºº