CONŢINUTUL ACESTEI PAGINI, DOCUMENTELE LEGISLATIVE ŞI FORMATUL ACESTORA ESTE REDACTAT DE CĂTRE COMPARTIMENTUL JURIDIC.

 

 

Pentru a putea vizualiza fişierele marcate cu  aveţi nevoie de programul ADOBE ACROBAT READER, pe care îl puteţi descărca de aici.

 

 LEGEA Nr. 544 din 12 octombrie 2001 - privind liberul acces la informatiile de interes public   
 LEGE Nr. 95 din 14 aprilie 2006 - privind reforma în domeniul sanatatii - Text actualizat la 28 august 2015  
 LEGE Nr. 46 din 21 ianuarie 2003 - Legea drepturilor pacientului   
 ORDIN Nr. 1284 din 17 decembrie 2012 - privind reglementarea programului de vizite al apartinatorilor pacientilor internati in unitatile sanitare publice  
 ORDIN Nr. 946 din 4 iulie 2005 *** Republicat pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial  
 ORDIN Nr. 145 din 11 februarie 2015 pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor consiliului de etică ce funcţionează în cadrul spitalelor  
 ORDIN Nr. 146 din 11 februarie 2015 privind aprobarea implementării Mecanismului de feedback al pacientului în spitalele publice  
 HOTĂRÂRE Nr. 1103 din 10 decembrie 2014 pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obligaţiilor ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiilor şi profesioniştilor implicaţi în prevenirea şi intervenţia în cazurile de copii aflaţi în situaţie de risc de părăsire sau părăsiţi în unităţi sanitare  
 ORDIN nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei  
 ORDIN Nr. 1782/576 din 28 decembrie 2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi  
 LEGE Nr. 176 din 1 septembrie 2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative  
 ORDIN Nr. 1782/576 din 28 decembrie 2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi  
 Ordin nr. 1365 din 25/07/2008privind organizarea serviciului de pază şi a regimului de acces în unităţile sanitare publice cu paturi din reţeaua Ministerului Sănătăţii Publice  
 HOTĂRÂRE Nr. 205 din 25 martie 2015 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 - 2015  
 ORDIN Nr. 400 din 12 iunie 2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice 
 ORDIN Ministerul Sanatatii Nr. 398 din 21 martie 2019 pentru aprobarea Ghidului privind siguranta pacientului in anestezie-terapie intensiva