A N U N Ţ

 În conformitate cu prevederile Codului muncii- Legea 53/2003, cu modificările şi completările legale în vigoare, ale OMS 834/2011 privind aprobarea criteriilor pentru clasificarea pe categorii a unităţilor şi subunităţilor sanitare, stabilirea nivelului de salarizare pe grade pentru personalul cu funcţii de conducere, precum şi funcţiile care beneficiază de un număr de clase suplimentare faţă de salariul de bază, a HG nr. 286/2011  pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice- cu modificarile si completarile legale ulterioare

 In data de 06.06.2016, orele 11ºº,

Spitalul Municipal Vatra Dornei

organizeaza

CONCURS

pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

 

·        Un post de îngrijitoare de curăţenie –secţia chirurgie – perioadă nedeterminată

·        Un post de îngrijitoare de curăţenie-  secţia medicină internă - comp.neurologie- perioadă nedeterminată

·        Un post de infirmieră – secţia medicină internă - perioadă determinată, pentru o perioadă de cel puţin 365 zile

Concursul constă în urmatoarele etape: selecţia dosarelor,proba scrisă şi un interviu

·        Proba scrisă va avea loc în data de 06.06.2016 ora 11.00 la sediul unităţii din str. Mihai Eminescu ,nr.12

·        Interviul va avea loc în maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

·        La examen/concurs candidaţii se vor prezenta în sală cel tarziu la ora 10.50  şi vor fi identificaţi în baza buletinului sau cărţii de identitate.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretarul comisiei de concurs ( ec.Tereja  Alina - Birou RUNOS) pana la data de27.05.2016 ora 16.00

 Condiţiile de participare:

I.Condiţii generale

   a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

    d) are capacitate deplină de exerciţiu;

    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

    g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 Condiţii specifice:

-pentru postul de îngrijitoare de curăţenie

       a) absolvent studii gimnaziale

- pentru postul de infirmieră:

       a) absolvent studii gimnaziale

       b) certificat de absolvire a programului naţional  de instruire a infirmierelor

 Documente necesare înscrierii:

    a) cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;

    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

    c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului

    d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

    e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

    f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

    g) curriculum vitae,

    h) dosar cu şină

     1.  Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

     2.  În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

     3.  Documentele solicitate vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Calendarul desfasurarii concursului:

Data limită pentru depunerea dosarelor de înscriere

27.05.2016 ora 16.00

Data selecţiei dosarelor

31.05.2016

Data afişării rezultatelor selecţiei dosarelor

01.06.2016

Data limită de depunere a contestaţiilor privind rezultatul selecţiei dosarelor

02.06.2016

Data afişării rezultatelor contestaţiilor privind selecţia dosarelor

03.06.2016

Data desfăşurării probei scrise

06.06.2016

Data afişării rezultatului probei scrise

07.06.2016

Data limită de depunere a contestaţiilor pentru proba scrisă

08.06.2016

Data afişării rezultatelor contestaţiilor pentru proba scrisă

09.06.2016

Data susţinerii interviului

In maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise