Concursul constă în urmatoarele etape: selecţia dosarelor,proba scrisă şi un interviu

·         proba scrisă va avea loc în data de  11.01.2022  ora 11ºº la sediul unităţii din str. Mihai Eminescu , nr.12

·         interviul va avea loc în maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

·         la examen/concurs candidaţii se vor prezenta în sală cel tarziu la ora 10.50 şi vor fi identificaţi în baza buletinului sau cărţii de identit 

Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretarul comisiei de concurs (Birou RUNOS ) până la data de 29.12 .2021 ora 16º

BIBLIOGRAFIE/TEMATICĂ:

 • pentru postul de inginer  I în cadrul compartimentului SSM,PSI,protecție civilă,situații de urgență

1.Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătaţii în muncă cu modificările şi completările ulterioare

-integral

2.H.G. nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

-CAPITOLUL II,III( secținea 4,7,8),IV și V

3.H.G. nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate

la locul de muncă cu modificările şi completările ulterioare;

-ANEXA: I,II și IV

4.H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor;

-integral

5.H.G. nr.243/2013 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca pentru prevenirea ranirilor provocate de obiecte ascutite in activitatile din sectorul spitalicesc si cel al asistentei medicale.

-integral

6. Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;

-CAPITOLUL II( secținea 1,6 și 8)

7.OMAI nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;

-CAPITOLUL I (secțiunea 4),III (secțiunea 1), IV (secținea 1),V și VII

8.Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată în 2008;

-CAPITOLUL  IV (secțiunea 2)

9.OMAI nr. 712/2005, modificat şi completat de Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 786/2005 pentru aprobarea dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă;

-CAPITOLUL II (secțiunea 1,2 și 3), IV și V

10.OMAI nr. 262 / 2010 privind aprobarea dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la spaţii şi construcţii pentru birouri;

-CAPITOLIUL III (secțiunea 1,2,3,4 și 5)

 • pentru posturile de asistenți medicali generaliști din cadrul secției de medicină internă

1. Urgenţe medico_ chirurgicale   ,autor Lucreţia Titircă-editura Medicală

2. Tehnici de nursing  autor  Lucreţia Titircă –edituira Viaţa Medicală Românească

3. Manual de medicină internă pentru cadre medii autor  Corneliu Bornundel –editura ALL

4. Ordinul nr.. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare INTEGRAL

5.OMS nr.1761/2021,  pentru aprobarea "Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia".INTEGRAL

6. Legea nr.46/2003  Legea drepturilor pacientului

7. Ordin nr.1226 / 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale INTEGRAL

·         pentru posturile de infirmieră și îngrijitoare de curățenie

1.Programul național de pregătire a infirmierelor  -as. Pr.licențiat  Cozmaciuc Lenuța

 • MODULUL III Tehnici de îngrijire

      B. Îngrijiri speciale ale pacienților

 • MODULUL V Comunicarea interactivă și lucul în echipa multidisciplinară

            Cap.I Pincipiile comunicării

            Cap.IX Îngrijirea bolnavului în fază terminală

2.OMS nr.1101 /2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare

 • ANEXA 4   Precauţiunile Standard -  Măsuri minime obligatorii pentru prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale

3.OMS nr.1761/2021,  pentru aprobarea "Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia ANEXA 1  Norme Tehnice  privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private

            CAPITOLUL I -  Definiţii

          CAPITOLUL II - Curăţarea

            CAPITOLUL III - Dezinfecţia

 • ANEXA 3  PROCEDURILE RECOMANDATE pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc

4. Legea nr.46/2003  Legea drepturilor pacientului -INTEGRAL

5.Ordin nr.1226 / 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale

 • ANEXA 1   NORME TEHNICE privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale 

                    CAPITOLELE   de la I la VIII

 • ANEXA 3   CONDIŢII  de colectare prin separare la locul producerii, pe categoriile stabilite, a deşeurilor rezultate din activităţi medicale

Condiţii de participare:

I.Condiţii generale

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

II.Condiţii specifice:

 • pentru postul de inginer I din cadrul compartimentului SSM,PSI,protecțe civilă,situații de urgență

-diplomă de licență -stdii tehnice

-curs în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cu conţinut minim conform celui prevăzut în legislația în vigoare cu o durată de cel puţin 80 de ore.

-vechime în specialitate de minim 4 ani

 • pentru posturile  de asistent medical generalist

- diplomă de şcoală sanitară  postliceală sau echivalentă  sau (PL)                 

- diplomă de studii postliceale prin  echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997

- 6 luni vechime ca asistent medical

-vechimea într-o unitate spitalicească constituie un avantaj

 • pentru postul de infirmier

-studii generale sau medii

-diplomă curs infirmier

-6 luni vechime în specialitate

 • pentru postul de îngrijitoare de curățenie

-studii generale sau medi

Documente necesare înscrierii

a) cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c)copie certificat căsătorie (unde este cazul)

d)copie certificat naştere

e)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului

f)carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

g)cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

h)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

i)curriculum vitae

j)copie chitanţă taxă înscriere concurs (25 lei pentru posturile de infirmier și îngrijitoare de curățenie și 50 lei pentru posturile de inginer  și asistenți medicali)

k)dosar cu şină din carton

  1.  Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

  2.  În cazul documentului prevăzut la lit. g), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

  3.  Documentele solicitate vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea

Calendarul desfăşurării concursului:

Data limită pentru depunerea dosarelor de înscriere

29.12.2021 ora 16ºº

Data selecţiei dosarelor

04.01.2022 ora 10ºº

Data afişării rezultatelor selecţiei dosarelor

05.01.2022 ora 16ºº

Data limită de depunere a contestaţiilor privind rezultatul selecţiei dosarelor

06.01.2022 ora 16ºº

Data afişării rezultatelor contestaţiilor privind selecţia dosarelor

07.01.2022 ora 15ºº

Data desfăşurării probei scrise

11.01.2022 ora 11ºº

Data afişării rezultatului probei scrise       

12.01.2022 ora 16ºº

Data limită de depunere a contestaţiilor pentru proba scrisă

13.01.2022 ora 11ºº

Data afişării rezultatelor contestaţiilor pentru proba scrisă

14.01.2022 ora 16ºº

Data susţinerii interviului

În maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise