CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE  AL SPITALULUI MUNICIPAL VATRA DORNEI ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI DE MANAGER SPITAL PERSOANĂ FIZICĂ

            Concursul va avea loc la sediul Spitalului Municipal Vatra Dornei din str. Mihai Eminescu,nr.12, Loc.Vatra Dornei, jud.Suceava în perioada  şi va consta în două etape:

 

  • Etapa eliminatorie de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţ – în data de 07.12.2021
  • Etapa de susţinere publică şi evaluare a proiectului de management ,care se va drsfăşura la sediul Spitalului Municipal Vatra Dornei ,pe baza bibliografiei /temelor-cadru – în data de  15.12.2021 

LA CONCURS  SE  POATE  ÎNSCRIE   ORICE  PERSOANĂ  FIZICĂ  CARE ÎNDEPLINIEŞTE  CUMULATIV   URMĂTOARELE CONDIŢII:

a) cunosc limba romană, scris şi vorbit;

b) sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic;

c) sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;

 d) au cel putin 2 ani vechime în posturi prevazute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;

e) nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situatiei în care a intervenit reabilitarea;

 f) sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);

 g) nu au implinit vârsta standard de pensionare, conform legii. 

Dosarul de înscriere  se depune la Sediul Spitalului Municipal Vatra Dornei din str.Mihai Eminescu ,nr.12 ,loc.Vatra Dornei, ,jud Suceava   până la data de 07.12.2021

DOSARUL DE ÎNSCRIERE TREBUIE  SĂ CONŢINĂ  ÎN  PRINCIPAL URMĂTOARELE DOCUMENTE:

a) cererea de înscriere la concurs în care candidatul menţionează funcţia pentru care doreşte să candideze;

b) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;

 c) copia certificată pentru conformitate a diplomei de licenţă sau echivalente;

d) copia certificată pentru conformitate a documentelor care atesta absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sau management sanitar  ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţămant superior acreditată, potrivit legii;

e) curriculum vitae;

 f) adeverinţă care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;

 g) cazierul judiciar sau declaratia candidatului prin care acesta işi exprima consimţământul pentru obţinerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 h) adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;

i) declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;

j) copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul şi-a schimbat numele, dupa caz;

k) proiectul de management realizat de candidat;

 l) declaratie pe propria răspundere a candidatului ca proiectul de management este conceput şi realizat integral de către candidat;

m) declaraţie pe propria răspundere ca în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituţia competentă existenta conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;

n) declaraţie pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

 

Candidaţii interesaţi vor putea efectua o vizită în cadrul spitalului în data de 31.08.2017 ora 11ºº, sub îndrumarea directorului  medical al unităţii pentru a se informa cu privire la problemele de la faţa locului

 

La sustinerea proiectului de management poate participa mass-media, precum şi orice persoană care şi-a manifestat intenţia de a participa prin transmiterea unui e-mail la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , cu precizarea numelui şi prenumelui

Comisia de concurs va confirma participarea persoanelor solicitante, în ordinea cronologică a solicitarilor, în termen de maximum 24 de ore de la data primirii solicitării de participare. 

Relaţii suplimentare se pot obţine la nr.de telefon 0230375528,int.28 (luni-vineri 08ºº -16ºº)

 BIBLIOGRAFIA 

Pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiei de manager spital-persoană fizică a Spitalului Municipal Vatra Dornei

I.                   Domeniu legislativ:

1.      Legea nr. 95 / 2006 republicata  privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificările şi completările ulterioare – Titlul VII Spitalele

2.      OMS nr. 1068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 - 2022

3.      HG nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 - 2022

4.      OMS nr.39/ 2008 privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului

5.      OMS nr. 1096 /2016 privind modificarea şi completarea OMS nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare

6.      OMS nr. 1384 /2010, privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management şi a listei indicatorilor de performanţă a activităţii managerului spitalului public

7.      Legea nr. 46 /2003 privind drepturile  pacientului

8.      OMS nr. 1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003

9.      OMS nr. 1101 /2016, privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare

10.  HG nr. 1425 /2006, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006

11.  OMS nr.1091/2010 privind centralizarea consumului de medicamente din unităţile sanitare cu paturi

12.  OMS nr. 921 /2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director din cadrul spitalului public

13.  OMS nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar

14.  Legea nr. 273 /2006, privind finanţele publice locale

15.  OMS nr. 1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public

16.  OMFP nr. 1792 /2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale

17.  Ordinului ANMCS nr.8/2018 privind aprobarea instrumenteor de lucru utilizate de către ANMCS în cadrul celui de al-II-lea Ciclu de acreditare a spitalelor

18.  Legea nr. 53 /2003, Codul muncii – republicat

19.  Legea nr. 98 /2016, privind achiziţiile publice

20.  Hotărârea nr. 395 /2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

21.  Ordinului nr 600/2018  privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice

22.   OMS nr. 446/2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii şi metodologiei de evaluare şi acreditare a spitalelor

23.  Legea  nr. 136/2020 *** Republicată privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic

II . Domeniul managementului sanitar

  1. Management strategic ( Administraţie publică) –autor Popa Ion –editura Economică 2005
  2. Management general –autor Popa Ion –editura ASE 2005
  3. Management în unităţile medico-sanitare – autori  Eugen Avram,Vasile G. Ciubotaru,Alexandru Vladimir Ciurea –editura Universală 2011
  4. Managementul spitalului  - editura Public H Press Bucureşti 2006

III. Tema proiectului de management este la alegerea candidatului din urmatoarea lista de 5 teme, care va fi adaptată la problemele spitalului Municipal Vatra Dornei

1.planificarea şi organizarea serviciilor de sănătate la nivelul spitalului

2.siguranţa şi satisfacţia pacientului

3.managementul resurselor umane

4.managementul calităţii serviciilor medicale

5.performanţa clinică şi financiară a activităţilor spitalului

IV. Structura proiectului de  management

1.descrierea situaţiei actuale a  spitalului

2. analiza SWOT a spitalului(puncte tari,puncte slabe,oportunităţi şi ameninţări)

3. identificarea problemelor critice

4.selecţionarea unei probleme/unor probleme prioritare, cu motivarea alegerii făcute

5.dezvoltarea proiectului de management pentru problema prioritară identificată/problemele prioritare identificate

-scop,

-obiective,

-activităţi: definiţie,încadrare în timp, grafic Ganatt, resursele necesare, umane, materiale, financiare, responsabilităţi

-rezultate aşteptate

-indicatori-evaluare ,monitorizare

-cunoaşterea legislaţiei relevante

Proiectul se realizează individual de către candidat şi se dezvoltă într-un volum de maximum 15-20 pagini, tehnoredactate pe calculator, cu caractere Times New Roman, mărimea 12, spaţiere la un rând.


Calendarul desfăşurării concursului/examenului :

Data limită pentru depunerea dosarelor de înscriere

07.12.2021 ora 16ºº

Data limită publicare proiect management

10.12.2021 ora 10ºº

Data selecţiei dosarelor

13.12.2021 ora 10ºº

Data afişării rezultatelor selecţiei dosarelor

13.12.2021 ora 14ºº

Data limită de depunere a contestaţiilor privind rezultatul selecţiei dosarelor

14.12.2021 ora 14ºº

Data afişării rezultatelor contestaţiilor privind selecţia dosarelor

14.12.2021 ora 16ºº

Data susţinerii publice a proiectului

15.12.2021 ora 10ºº

Dată afişării rezultatelor finale

16.12.2021 ora 16ºº

Data limită de depunere a contestaţiilor privind rezultatul final

17.12.2021 ora 16ºº

Data afişării rezultatelor contestaţiilor privind rezultatul final

20.12.2021 ora 16ºº

 

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE  CONSILIU  DE ADMINISTRAŢIE