UN POST DE MEDIC SPECIALIST în specialitatea obstetrică ginecologie – în cadrul secţiei obstetrică ginecologie -  perioadă nedeterminată

UN POST DE MEDIC SPECIALIST în specialitatea boli infecțioase – în cadrul secției boli infecțioase – perioadă nedeterminată

UN POST DE MEDIC SPECIALIST în specialitatea anestezie și terape intensivă – în cadul secției chirurgie generală – perioadă nedeterminată

UN POST DE MEDIC SPECIALIST în medicină de urgență  - în cadru CPU –perioadă nedeterminată

UN POST DE MEDIC SPECIALIST în radiologie și imagistică medicală  în cadrul laboratorului de radologie și imagistică medicală – perioadă nedeterminată

UN POST DE MEDIC SPECIALIST în specialitatea medicină fizică și de reabilitare  în cadrul laboratorului recuperare ,medicină fizică și balneologie – perioadă nedeterminată

UN POST DE MEDIC SPECIALIST în specialitatea medicină de laborator în cadrul laboratorului de analize medicale-perioadă nedeterminată

UN POST DE MEDIC SPECIALIST în specialitate chirurgie generală în cadrul secției chirurgie generală

UN POST DE BIOLOG  SPECIALIST – în cadrul laboratorului de analize medicale

 perioadă nedeterminată

DOUĂ POSTURI DE BIOLOGI - în cadrul laboratorului de analize medicale perioadă nedeterminată

UN POST DE FARMACIST în cadrul Farmaciei cu circuit închis a unităţii- pe durată nedeterminată și normă întreagă

Documentele necesare înscrierii pentru posturile de medici:

a) cererea în care se menţionează postul pentru care persoana interesată doreşte să concureze sau să se angajeze, după caz;

b) diploma de licenţă şi certificatul de specialist sau primar pentru medici, în original şi copie, ce va fi certificată de un reprezentant al angajatorului;

c) documente privind schimbarea numelui (certificat de căsătorie, certificat de divorţ, hotărâre judecătorească etc.), în original şi copie, ce va fi certificată de un reprezentant al angajatorului;

d) certificatul de membru al organizaţiei profesionale sau avizul de practică temporară sau ocazională a profesiei valabil, din care să rezulte că profesionistul este avizat pe specialităţile şi competenţele în care urmează să îşi desfăşoare activitatea în unitatea sanitară, în original şi copie, ce va fi certificată de un reprezentant al angajatorului;

 e) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) şi f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în original;

 f) cazierul judiciar, în original;

 g) certificat medical format A5 din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează sau doreşte să se angajeze, în original;

 h) actul de identitate în termen de valabilitate, în original şi copie, ce va fi certificată de un reprezentant al angajatorului.

e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;

 i) chitanţa de plată a taxei de concurs 150 lei  (stabilita conform art.31 al prezentului ordin)

Bibliografie/tematică pentru posturile de medici:

Bibliografia pentru posturile de biologi:

 • Hematologie clinică –autor Delia Mut Popescu editura Medicală Bucursşti 1994
 • Biochimie medicală mic tratat – autorVeronica Dinu,Elena Popa Cristea,Aurora Popescu editura Medicală Bucureşti 2000
 • Parazitologie Medicală – autor Simona  Rădulescu editura ALL 2000
 • Metode de laborator de uz current –editura Medicală şi Patologică,Bucureşti 1977
 • O. M.S. nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;
 • OMS nr. 1. 226/ 2012  pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale;

Bibliografie pentru postul de farmacist:

 • Legea nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope
 • Legea nr.95/2006 cu modificările şi completările ulterioare-republicată –Titlul XIV –Capitolul I-exercitarea profesiei de farmacist-republicată
 • Farmacologie Generala  - autor Cristea Aurelia Nicoleta, editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 1998
 • Farmacoterapie Practică,autor  Dobrescu Dumitru, ed.Medicală, Bucureşti, 1989, vol.II
 • Tehnica Farmaceutică,autor Stănescu Victor, ed.Medicală, Bucureşti, 1983;
 • Tehnologie Farmaceutică ,autori  Popovici Iuliana, Lupuleasa Dumitru, ed.Polirom, Iaşi, 2001
 • Tehnologie Farmaceutică Industrială,autor Leucuţă Sorin,ed.Dacia, 2001

Termen de înscriere:

   Înscrierile la concurs se fac la sediul unitatii din str.Mihai Eminescu ,nr.12  până în data da  11.10.2021

   La depunerea dosarelor de înscriere, candidaţii au obligaţia de a prezenta originalele actelor depuse la dosar  în copie.

   Examenul/concursul se va desfăşura  la sediul unității în perioada cuprinsă între 31 şi 90 zile de la data de 24.09.2021 ( când anunțul a fost publicat în “Viaţa medicală”) la o dată ce o vom comunica ulterior

   Plata taxei ( 150 lei – conform art. 31 din OMS nr.869/2015) se va face în contul unităţii nr. RO58 TREZ 59721F330800XXXX – Cod fiscal 4535414 sau numerar în contabilitate

      Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul RUNOS al Spitalului Municipal Vatra Dornei, tel0230375528 – int. 28