-1 post de medic specialist gradația 4 în cadrul structurii de management  al calității serviciilor de sănătate

-1 post de consilier juridic IA – gradația 3 în cadrul compartimentului juridic

-1 post de inginer  I- gradația 5 în cadrul compartimentului SSM,PSI,protecție civilă,situații de urgență

-1 post de operator date III gradația  0 în cadrul farmaciei cu circuit închis a unității

-1 post de muncitor calificat  I -croitoreasă gradația 4

-1 post șofer II-gradația 5

Concursul constă în urmatoarele etape: selecţia dosarelor,proba scrisă şi un interviu

·         proba scrisă va avea loc în data de  06.10.2021  ora 11ºº la sediul unităţii din str. Mihai Eminescu , nr.12

·         interviul va avea loc în maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

·         la examen/concurs candidaţii se vor prezenta în sală cel tarziu la ora 10.50 şi vor fi identificaţi în baza buletinului sau cărţii de identitate.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretarul comisiei de concurs (Birou RUNOS ) până la data de 27.09.2021 ora 16ºº 

BIBLIOGRAFIE/TEMATICĂ:

·         pentru postul de medic specialist în cadrul structurii de management  al calității serviciilor de sănătate

https://anmcs.gov.ro/web/wp-content/uploads/2021/03/Anexa-1-Bibliografie-si-tematica-minimala-USP.pdf

·         pentru postul de cosilier juridic în cadrul compartimentului juridic

1.Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

 -Titlul VII-Spitalele

- Titlul VIII-Asigurările sociale de sanatate;

2. Legea nr. 46/2003 - drepturilor pacientului

- Consimţământul pacientului privind intervenţia medicală;

- Dreptul la confidenţialitatea informaţiilor și viața privată a pacientului

3. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public și HG nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;

- Informaţii considerate de interes public si modul de soluţionare a acestora;

- Informaţii exceptate de la accesul liber al cetăţenilor;

4. Legea nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic-integral

5. Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice și  HG nr.395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica/acordului cadru din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice

- Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică;

- Tipuri de contracte de achiziţie publica (enumerare, definiţie);

- Tipuri de proceduri de achiziţie publica (enumerare si scurta detaliere);

- Dosarul achiziţiei publice;

6.Legea nr. 53/2003-Codul Muncii, republicat

- Modificarea contractului individual de munca;

- Suspendarea contractului individual de munca;

- Contractul individual de munca pe durata determinata;

- Formarea profesionala si concediile pentru formare profesionala;

- Raspunderea disciplinara a salariaţilor;

7. Codul de procedură civilă

- Urmărirea silită asupra bunurilor debitorului - limitele urmăririi veniturilor băneşti;

- Cuprinsul cererii de chemare în judecata;

8.Legea nr. 129 / 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum şi pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date

- Prelucrarea datelor cu caracter personal privind starea de sănătate;

9.Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările si completările ulterioare.

-Procedura de soluţionare a cererilor în contenciosul administrativ - procedura prealabilă, obiectul acţiunii judiciare, termenul de introducere a acţiunii, suspendarea executării actului;

10.HG nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 - 2022

- Pachetul minimal de servicii medicale pentru asistența medicală spitalicească;

- Condiții de încetare a contractului de furnizare de servicii medicale spitaliceşti încheiat cu casa de asigurări de sanatate;

- Condiţii de reziliere, încetare și suspendare a contractelor de furnizare de servicii medicale

19. Legea nr.319/2006 - Securitatea şi sănătatea în muncă – integral

·         pentru postul de inginer  I- gradația 5 în cadrul compartimentului SSM,PSI,protecție civilă,situații de urgență

1.Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătaţii în muncă cu modificările şi completările ulterioare

-integral

2.H.G. nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

-CAPITOLUL II,III( secținea 4,7,8),IV și V

3.H.G. nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate

la locul de muncă cu modificările şi completările ulterioare;

-ANEXA: I,II și IV

4.H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor;

-integral

5.H.G. nr.243/2013 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca pentru prevenirea ranirilor provocate de obiecte ascutite in activitatile din sectorul spitalicesc si cel al asistentei medicale.

-integral

6. Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;

-CAPITOLUL II( secținea 1,6 și 8)

7.OMAI nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;

-CAPITOLUL I (secțiunea 4),III (secțiunea 1), IV (secținea 1),V și VII

8.Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată în 2008;

-CAPITOLUL  IV (secțiunea 2)

9.OMAI nr. 712/2005, modificat şi completat de Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 786/2005 pentru aprobarea dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă;

-CAPITOLUL II (secțiunea 1,2 și 3), IV și V

10.OMAI nr. 262 / 2010 privind aprobarea dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la spaţii şi construcţii pentru birouri;

-CAPITOLIUL II (secțiunea 1,2,3,4 și 5)

·         pentru postul de operator date III din cadrul farmaciei cu circuit închis a unității:

1.Noțiuni fundamentale de operare PC

2. Regulament nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

3.Legea nr. 46/.2003 privind drepturile pacientului cu modificările legale în vigoare;

4.Legea nr.349/2002 cu modificările legale în vigoare (OG13/2003) în care se interzice complet fumatul în unităţile sanitare, de stat şi private (art.3 alin1ˆ1).

5. OMS. nr. 961/2016 privind Normele tehnice privind curăţenia, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare

6.Ordinului M.S. nr.1226/2012 privind depozitarea şi gestionarea deşeurilor infecţioase:

7.Ordinul nr 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare

8.Legea nr. 319/2006 – Legea securitătii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările legale în vigoare

·         pentru postul de muncitor caificat I-croitoreasă

1.OMS nr.1101 /2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare

-ANEXA 4   Precauţiunile Standard -  Măsuri minime obligatorii pentru prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale

2.OMS nr.961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare

-ANEXA 1  Norme Tehnice  privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private

            CAPITOLUL I -  Definiţii

            CAPITOLUL II - Curăţarea

            CAPITOLUL III -Dezinfecţia

-ANEXA 3  PROCEDURILE RECOMANDATE pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc

3.Manual combinat de croitorie, Mihaela Dinu, Cap. III, IV, V, VI, VII, VIII;

4.Legea nr.319/2006 - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă

5.Regulamentul intern al Spitalului Municipal Vatra Dornei

·         pentru postul de șofer II

1.Codul rutier actualizat;

2.Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare (Titlul VII Spitale);

3.Legea nr.319/2006 - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă

4.Regulamentul intern al Spitalului Municipal Vatra Dornei

Condiţii de participare:

I.Condiţii generale

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

II.Condiţii specifice:

·         pentru postul de medic specialist în cadrul structurii de management  al calității serviciilor de sănătate

-diplomă de medic/diplomă de licență în medicină

-certificat de medic specialist

-atestat de studii complementare în managementul serviciilor de sănătate eliberat de către Ministerul Sănătăţii

·         pentru postul de consilier juridic IA  în cadrul compartimentului juridic

-diplomă de liență

-vechime în specialitate de minim 6 ani și 6 luni

·         pentru postul de inginer I  din cadrul compartimentului SSM,PSI,protecțe civilă,situații de urgență

-diplomă de licență -stdii tehnice

-curs în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cu conţinut minim conform celui prevăzut în legislația în vigoare cu o durată de cel puţin 80 de ore.

-vechime în specialitate de minim 4 ani

·         pentru postul de operator date III în cadrul farmaciei cu circuit închis a unității

-diplomă de bacalaureat

-6 luni vechime în actvitatea de operator date

·         pentru postul de  muncitor calificat  I -croitoreasă

-diplomă de bacalaureat sau de absolvire a școlii generale

-certificat de calificare în croitorie

-vechime în meserie de minim 9 ani

·         pentru postul de șofer II

-permis de conducere categoria B

Documente necesare înscrierii

a cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;

b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c)copie certificat căsătorie (unde este cazul)

d)copie certificat naştere

e)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului

f)carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

g)cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

h)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

i)curriculum vitae

j)copie chitanţă taxă înscriere concurs (25 lei)

k)dosar cu şină din carton

  1.  Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

  2.  În cazul documentului prevăzut la lit. g), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

3.  Documentele solicitate vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Calendarul desfăşurării concursului:

Data limită pentru depunerea dosarelor de înscriere

27.09.2021 ora 16ºº

Data selecţiei dosarelor

29.09.2021 ora 10ºº

Data afişării rezultatelor selecţiei dosarelor

30.09.2021 ora 16ºº

Data limită de depunere a contestaţiilor privind rezultatul selecţiei dosarelor

01.10.2021 ora 16ºº

Data afişării rezultatelor contestaţiilor privind selecţia dosarelor

05.10.2021 ora 13ºº

Data desfăşurării probei scrise

06.10.2021 ora 11ºº

Data afişării rezultatului probei scrise       

07.10.2021 ora 16ºº

Data limită de depunere a contestaţiilor pentru proba scrisă

08.10.2020 ora 16ºº

Data afişării rezultatelor contestaţiilor pentru proba scrisă

11.10.2020 ora 16ºº

Data susţinerii interviului

În maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise