În data de 26.10.2020 orele 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

 

organizează  la sediul din str.Mihai Eminecu nr.12 

 

ANGAJARE  FĂRĂ CONCURS

 

           pentru ocuparea următoarelor posturi:

 

·         1 post de medic în specialittea medicină de laborator – linie Sars cov 2

 

·         1 post farmacist în cadrul farmacei cu circuit închis

 

·         1post de asistent medical generalist în cadrul secției de medicină internă

 

·         1 post de asistent medical generalist în cadrul secției de boli infecțioase

 

·         4 posturi de asistenți medicali în cadrul secției de boli infecțioase

 

·         1 post de îngrijitoare de curățenie în cadrul secției chirurgie generală

 

·         1 post de îngrijitoare de curățenie în cadrul secției boli infecțioase

 

·         1 post de muncitor calificat -croitoreasă I

 

·         1 post de șofer II                                                             

 

Angajarea pe posturile menționate se va realiza în ordinea înscrierii(depunerii dosarelor) ținând cont de condițiile  generale și specifice pe o perioadă de maxim 6 luni sau până la ocuparea posturilor prin concurs

 

I.Condiţii generale

 

a)are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europenesau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

 

b)cunoaște limba română, scris și vorbit;

 

c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

 

d)are capacitate deplină de exercițiu;

 

e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

 

f)îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

 

g)nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau înlegătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de falsori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar facecandidatul incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

II.Condiții specifice:

 

1.pentru  posturile de asistenți medicali generaliști debutanți în cadrul secției de medicină internă :

 

- diplomă de şcoală sanitară  postliceală sau echivalentă  sau (PL)                 

 

- diplomă de studii postliceale prin  echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997

 

- fără vechime în specialitate

 

2.pentru postul de biolog specialist în cadul laboratorului de analize medicale

 

-diplomă de licență în specialitate

 

-confirmare în grad de specialist

 

-vechime în specialitate 3 ani

 

3.pentru posturile de îngrijitoare de curățenie în cadrul secției obstetrică ginecologie și  biroului AAT

 

-studii generale sau medii

 

-fără vechime

 

4.pentru postul de medic specialist în specialitatea chirurgie generală în cadrul secției de profil și cel de

 

 medic ATI în cadrul compartimentului ATI

 

-diplomă de licenţă şi certificatul de specialist

 

- certificatul de membru al organizaţiei profesionale sau avizul de practică temporară sau ocazională a profesiei valabil, din care să rezulte că profesionistul este avizat pe specialităţile şi competenţele în care urmează să îşi desfăşoare activitatea

 

-asigurare de malpraxis  valabilă

 

 -fără vechime

 

5.pentru postul de ingier în cadrul compartimentului SSM,PSI,SU avănd în vedere pensionarea titularului

 

-diplomă de licență studii tehnice

 

-vechime în specialitate 3 ani

 

6.pentru postul de muncitor necalificat

 

-studii generale sau medii

 

-fără vechime 

 

Documente necesare înscrierii

 

Dosarele candidaților  se depun la secretarul comisiei de concurs 24.03.2020 și vor conține:

 

a)cerere de angajare adresată managerului spitalului;

 

b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

 

c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului ce urmează a fi ocupat

 

d)carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, sau în specialitatea studiilor, în copie;

 

e)declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția;

 

f)fișă de aptitudine;

 

g)curriculum vitae;

 

       Actele prevăzute la  lit. b)-d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea