A N U N Ţ 

 

În conformitate cu prevederile art.16 ale decretului nr.195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, Codului muncii- Legea 53/2003-republicată, cu modificările şi completările legale în vigoare şi HG nr.286/2011,Hotărârea nr.1027/2014  pentru modificarea  şi completarea Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant  şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte  profesionale imediat superioare a personalului din sectorul bugetar  şi OUG nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

 

În data de 25.03.2020 orele 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

 

organizează  la sediul din str.Mihai Eminecu nr.12 

 

ANGAJARE  FĂRĂ CONCURS

 

           pentru ocuparea următoarelor posturi:

 

 

 

·         3 posturi de asistenți medicali generaliști debutanți în cadrul secției de medicină internă ,cu posibilitatea detașării acestora la alte unități spitalicești

 

·         1 post de biolog specialist în cadul laboratorului de analize medicale

 

·         1 post de îngrijitoare de curățenie în cadrul secției obstetrică ginecologie,cu posibilitate de dirijare în funcție de necesități

 

·         1 post de îngrijitoare de curățenie în cadrul biroului AAT cu posibilitate de dirijare în funcție de necesități

 

·         1 post de medic specialist în specialitatea chirurgie generală în cadrul secției de profil

 

·         1 post de medic ATI în cadrul compartimentului ATI

 

·         1 post de ingier în cadrul compartimentului SSM,PSI,SU avănd în vedere pensionarea titularului

 

·         1 post de muncitor necalificat                                          

 

Angajarea pe posturile menționate se va realiza în ordinea înscrierii(depunerii dosarelor) ținând cont de condițiile  generale și specifice pe o perioadă de maxim 6 luni sau până la data de 30.09.2020 

 

I.Condiţii generale

 

a)are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europenesau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

 

b)cunoaște limba română, scris și vorbit;

 

c)are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

 

d)are capacitate deplină de exercițiu;

 

e)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

 

f)îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

 

g)nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau înlegătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de falsori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar facecandidatul incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

II.Condiții specifice:

 

1.pentru  posturile de asistenți medicali generaliști debutanți în cadrul secției de medicină internă :

 

- diplomă de şcoală sanitară  postliceală sau echivalentă  sau (PL)                  

 

- diplomă de studii postliceale prin  echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997

 

- fără vechime în specialitate

 

2.pentru postul de biolog specialist în cadul laboratorului de analize medicale

 

-diplomă de licență în specialitate

 

-confirmare în grad de specialist

 

-vechime în specialitate 3 ani

 

3.pentru posturile de îngrijitoare de curățenie în cadrul secției obstetrică ginecologie și  biroului AAT

 

-studii generale sau medii

 

-fără vechime

 

4.pentru postul de medic specialist în specialitatea chirurgie generală în cadrul secției de profil și cel de

 

 medic ATI în cadrul compartimentului ATI

 

-diplomă de licenţă şi certificatul de specialist

 

- certificatul de membru al organizaţiei profesionale sau avizul de practică temporară sau ocazională a profesiei valabil, din care să rezulte că profesionistul este avizat pe specialităţile şi competenţele în care urmează să îşi desfăşoare activitatea

 

-asigurare de malpraxis  valabilă

 

 -fără vechime

 

5.pentru postul de ingier în cadrul compartimentului SSM,PSI,SU avănd în vedere pensionarea titularului

 

-diplomă de licență studii tehnice

 

-vechime în specialitate 3 ani

 

6.pentru postul de muncitor necalificat

 

-studii generale sau medii

 

-fără vechime

 

Documente necesare înscrierii

 

Dosarele candidaților  se depun la secretarul comisiei de concurs 24.03.2020 și vor conține:

 

a)cerere de angajare adresată managerului spitalului;

 

b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

 

c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului ce urmează a fi ocupat

 

d)carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, sau în specialitatea studiilor, în copie;

 

e)declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția;

 

f)fișă de aptitudine;

 

g)curriculum vitae;

 

       Actele prevăzute la  lit. b)-d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea