Documentele necesare înscrierii:

a) cererea în care se menţionează postul pentru care persoana interesată doreşte să concureze sau să se angajeze, după caz;

b) diploma de licenţă şi certificatul de specialist sau primar pentru medici, în original şi copie, ce va fi certificată de un reprezentant al angajatorului;

c) documente privind schimbarea numelui (certificat de căsătorie, certificat de divorţ, hotărâre judecătorească etc.), în original şi copie, ce va fi certificată de un reprezentant al angajatorului;

d) certificatul de membru al organizaţiei profesionale sau avizul de practică temporară sau ocazională a profesiei valabil, din care să rezulte că profesionistul este avizat pe specialităţile şi competenţele în care urmează să îşi desfăşoare activitatea în unitatea sanitară, în original şi copie, ce va fi certificată de un reprezentant al angajatorului;

 e) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) şi f), la art. 541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în original;

 f) cazierul judiciar, în original;

 g) certificat medical format A5 din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează sau doreşte să se angajeze, în original;

 h) actul de identitate în termen de valabilitate, în original şi copie, ce va fi certificată de un reprezentant al angajatorului.

e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;

 i) chitanţa de plată a taxei de concurs 150 lei  (stabilita conform art.31 al prezentului ordin)

Bibliografie/tematică:

http://www.ms.ro/wp-content/uploads/2018/02/Otorinolaringologie_specialist_oct_2018.pdf

Termen de înscriere:

Înscrierile la concurs se fac la sediul unitatii din str.Mihai Eminescu ,nr.12  până în data da  25.10.2019

      La depunerea dosarelor de înscriere, candidaţii au obligaţia de a prezenta originalele actelor depuse la dosar  în copie.

            Examenul/concursul se va desfăşura în data de 20.11.2019  orele 11ºº- la sediul unității.

       Plata taxei ( 150 lei – conform art. 31 din OMS nr.869/2015) se va face în contul unităţii nr. RO 45 TREZ 24F660601200130X – Cod fiscal 4535414 sau numerar în contabilitate

Calendarul desfaşurării concursului:

Data limită pentru depunerea dosarelor de înscriere

25.10.2019 ora 16°°

Data selecţiei dosarelor

28.10.2019 ora 16°°

Data afişării rezultatelor selecţiei dosarelor

29.10.2019 ora 16°°

Data limită de depunere a contestaţiilor privind rezultatul selecţiei dosarelor

30.10.2019 ora 16°°

Data afişării rezultatelor contestaţiilor privind selecţia dosarelor

31.10.2019 ora 16°°

Data desfăşurării probei scrise

20.11.2019 ora 11°°

Data afişării rezultatului probei scrise

20.11.2019 ora 15°°

Data limită de depunere a contestaţiilor pentru proba scrisă

20.11.2019 ora 16°°

Data afişării rezultatelor contestaţiilor pentru proba scrisă

21.11.2019 ora 16°°

Susținerea  probei clinice

22.11.2019 ora 10°°

Data afișăii rezultatelor probei clinice

22.11.2019 ora 11°°

Data limită de depunere a contestaţiilor pentru proba clinică

22.11.2019 ora 12°°

Data afişării rezultatelor contestaţiilor pentru proba clinică

25.11.2019 ora 12°°

Finalizarea concurasului

26.11.2019 ora 16°°


     
Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul RUNOS al Spitalului Municipal Vatra Dornei, tel.0230375528 – int. 28