Concursul constă în urmatoarele etape: selecţia dosarelor,proba scrisă şi un interviu

·        Proba scrisă va avea loc în data de  25.06.2019  ora 11ºº la sediul unităţii din str. Mihai Eminescu , nr.12

·        Interviul va avea loc în maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

·        La examen/concurs candidaţii se vor prezenta în sală cel tarziu la ora 10.50 şi vor fi identificaţi în baza buletinului sau cărţii de identitate.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretarul comisiei de concurs ( ec.Albu Alina - Birou RUNOS ) până la data de 14.06.2019 ora 16ºº 

BIBLIOGRAFIE:

1.pentru postul de asistent medical generalist în cadrul secţiei medicină internă -perioadă determinată:

1. Urgenţe medico_ chirurgicale   ,autor Lucreţia Titircă-editura Medicală

2. Tehnici de nursing  autor  Lucreţia Titircă –edituira Viaţa Medicală Românească

3. Manual de medicină internă pentru cadre medii autor  Corneliu Bornundel –editura ALL

4. Ordinul nr.. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor

asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare

5.Ordin nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare

6. Legea nr.46/2003  Legea drepturilor pacientului

7. Ordin nr.1226 / 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale

2.pentru postul de asistent medical generalist în cadrul secţiei obstetrică ginecologie-perioadă determinată

1. Urgenţe medico_ chirurgicale   ,autor Lucreţia Titircă-editura Medicală

2.Obstetrică şi ginecologie, autor Gabriel Bănceanu – editura Medicală

3. Ordinul nr.. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor

asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare

4.Ordin nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare

5. Legea nr.46/2003  Legea drepturilor pacientului

6. Ordin nr.1226 / 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale

3.pentru postul de asistent medical debutant în cadrul secţiei chirurgie generală –perioadă nedeterminată

1. Urgenţe medico_ chirurgicale   de Lucreţia Titircă

2. Tehnici de nursing  de Lucreţia Titircă

3. Manual de medicină internă pentru cadre medii – de Corneliu Bornundel

4. Ordinul nr.. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor

asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare

5.Ordin nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare

 6. Legea nr.46/2003  Legea drepturilor pacientului

 7. Ordin nr.1226 / 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale

4.pentru postul de îngrijitoare curăţenie în cadrul secţiei chirurgie generală-perioadă nedeterminată:

 1.OMS nr.1101 /2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare

 2.OMS nr.961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare

TEMATICĂ:

1.Precauţiunile Standard - Măsuri minime obligatorii pentru prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale

2.Norme tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private:definiţii,

curăţarea,dezinfecţia

3.Procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc

4.Metodele de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat

5.pentru postul de asistent medical şef secţie chirurgie generală şi pentru funcţia de asistent medical şef CPU

1.Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății – Republicată, cu modificările și completările ulterioare (Titlul 7,8),

2.Ordonanţa de urgenţă nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea si funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din Romania

3.Ordinul MS nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare.

4.Ordinul MS nr. 979/2004 privind eliberarea Autorizaţiei de liberă practică,

5.Legea nr. 46/2003, Ordinul MS nr. 386/2004 privind aprobarea Normelor de aplicare a legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

6.Legea nr.53/2003 – Codul Muncii Republicat, cu modificările și completările ulterioare,

TEMATICĂ:

1.Organizarea, funcționarea, conducerea și finanțarea spitalelor;

2.Drepturile și obligațiile asiguraților,

3.Autorizarea exercitării profesiei de asistent medical,

4.Exercitarea profesiei de asistent medical,

5.Drepturi și obligații ale membrilor Ordinului Asistenților Medicali din România,

6.Răspunderea disciplinară, sancțiuni în cazul încălcării Codului de etică și deontologie al asistentlui medical,

7.Organizarea activităților de supraveghere și control al infecțiilor asociate asistentei medicale.

8.Definițiile de caz pentru infecțiile asociate asistentei medicale, Grupele de Infecţii asociate asistentei medicale cu frecvență crescută,

9.Atribuțiile asistentei medicale responsabile de salon în activitatea de supraveghere și combatere a infecțiilor asociate asistentei medicale.

10.Precauțiuni universale: scopul aplicării PU, conceptul de PU, reguli de bază în aplicarea PU,

11 Metodologia de supraveghere și control a accidentelor cu expunere la produse biologice la personalul care lucrează în domeniul sanitar,

12.Norme tehnice privind curățenia, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare,

13.Norne tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale,

14.Drepturile pacientului. Sancțiuni în caz de nerespectarea de către personalul medico-sanitar a drepturilor pacientului,

15.Drepturi și obligații ale salariaților,

16.Timpul de muncă și timpul de odihnă al salariaților,

17. Protecția salariaților. Sănătatea și securitatea în muncă.

18. Formarea profesională:obiective, forme de formare profesională a salariaților

Condiţii de participare:

I.Condiţii generale

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

II.Condiţii specifice: 

1.pentru posturile de asistenti medicali generalişti

 • diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau  diplomă de studii postliceeale prin echivalare conform  HG nr.797/1997
 • minim 6 luni vechime ca asistent medical
 • asigurare de malpraxis pentru anul 2019
 • Certificat membru OAMGMAMR însoţit de Aviz  pentru autorizarea exercitării profesiei în anul 2019
 • utilizare PC(operare Windows , Excel , Navigare Internet )nivel mediu

2. pentru postul de îngrijitoare curăţenie

 • Studii generale /medii

3.pentru posturile de asistenţi medicali şefi 

 • diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau  diplomă de studii postliceeale prin echivalare conform  HG nr.797/1997
 • minim 5 ani vechime ca asistent medical
 • certificat de grad principal
 • certifcat absolvire a unui curs de management
 • asigurare de malpraxis pentru anul 2019
 • Certificat membru OAMGMAMR însoţit de Aviz  pentru autorizarea exercitării profesiei în anul 2019
 • utilizare PC(operare Windows , Excel , Navigare Internet )nivel mediu

Documente necesare înscrierii

a) cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c)copie certificat căsătorie (unde este cazul)

d)copie certificat naştere

e)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului

f)carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

g)cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

h)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

i)curriculum vitae

j)copie chitanţă taxă înscriere concurs( 50 lei-pentru asistent medical,25 lei-pentru îngrijitoare curăţenie)

k)dosar cu şină din carton

  1.  Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

  2.  În cazul documentului prevăzut la lit. g), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

 3.  Documentele solicitate vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Calendarul desfăşurării concursului:

Data limită pentru depunerea dosarelor de înscriere

14.06.2019 ora 16ºº

Data selecţiei dosarelor

18.06.2019 ora 11ºº

Data afişării rezultatelor selecţiei dosarelor

19.06.2019 ora 16ºº

Data limită de depunere a contestaţiilor privind rezultatul selecţiei dosarelor

20.06.2019 ora 16ºº

Data afişării rezultatelor contestaţiilor privind selecţia dosarelor

21.06.2019 ora 16ºº

Data desfăşurării probei scrise

25.06.2019 ora 11ºº

Data afişării rezultatului probei scrise            

26.06.2019 ora 16ºº

Data limită de depunere a contestaţiilor pentru proba scrisă

27.06.2019 ora 16ºº

Data afişării rezultatelor contestaţiilor pentru proba scrisă

28.06.2019 ora 16ºº

Data susţinerii interviului

În maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise