Concursul constă în urmatoarele etape: selecţia dosarelor,proba scrisă şi un interviu

·        Proba scrisă va avea loc în data de  22.05.2019  ora 11ºº la sediul unităţii din str. Mihai Eminescu , nr.12

·        Interviul va avea loc în maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

·        La examen/concurs candidaţii se vor prezenta în sală cel tarziu la ora 10.50 şi vor fi identificaţi în baza buletinului sau cărţii de identitate.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretarul comisiei de concurs ( ec.Albu Alina - Birou RUNOS ) până la data de 10.05.2019 ora 16ºº 

I.Bibliografie:

1.pentru postul de şef birou management,calitate şi servicii medicale în cadrul Biroului management calitate servicii-perioadă nedeterminată

a.    Legea 53/2003 – Codul muncii cu modificările şi completările ulterioare;

b.    Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

c.    Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului, cu modificările şi completările ulterioare;

d.    O.M.S. nr. 1501/2016 privind aprobarea implementării mecanismului de feedback al pacientului în spitalele publice;

e.    O.M.S. 921/27.07.2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director din cadrul spitalului public;

f.      O.M.S.P. 140/26.01.2007 pentru aprobarea Metodologiei în baza căreia se realizează colaborarea dintre spitale şi instituţiile de învăţământ superior medical, respectiv unităţile de învăţământ medical;

g.    O.M.S. 1490/27.08.2008 privind aprobarea Metodologiei de calcul al indicatorilor de performanţă ai managementului spitalului;

h.    O.M.S. nr. 870/01.07.2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar, cu modificările şi completările ulterioare;

i.      O.M.S. nr. 1384/04.11.2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management si a listei indicatorilor de performanţă a activităţii managerului spitalului public, cu modificările şi completările ulterioare;

j.      O.M.S.P. nr. 1628/24.09.2007 privind aprobarea modelului contractului de administrare a spitalului public din reţeaua Ministerului Sănătăţii Publice;

k.    O.M.S. nr. 320/15.02.2007 privind aprobarea conţinutului Contractului de administrare a Secţiei/laboratorului sau serviciului medical din cadrul spitalului public, cu modificările şi completările ulterioare;

l.      O.M.S. nr. 1101/2016  privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;

m.  O.M.S. 1410/2016 Ordin privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003;

n.    O.M.S. 1502/2016 pentru aprobarea componenţei si a atributiilor Consiliului etic care funcţionează în cadrul spitalelor publice;

o.    O.M.S. 863/2004 pentru aprobarea atribuţiilor şi competenţelor consiliului medical al spitalelor;

p.    O.M.S. nr. 975/01.10.2012 privind organizarea structurii de management al calităţii serviciilor medicale în cadrul unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi a autorităţilor administraţiei publice locale;

q.    O.M.S. nr. 446/18.04.2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii şi metodologiei de evaluare şi acreditare a spitalelor;

r.     O.M.S. nr. 323/18.04.2011 privind aprobarea metodologiei şi a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă, cu modificările şi completările ulterioare;

s.     O.M.S. nr. 482/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XVI Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice» din Legea nr. 95/2006 privind reforma în  domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

t.      O.M.S. nr. 914/26.07.2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea  obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare, cu modificările şi completările ulterioare;

u.    O.M.S.P. 1782/28.12.2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor  care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi, cu modificările şi completările ulterioare;

v.         Ordinul preşedintelui A.N.M.C.S. nr.  639/2016 pentru aprobarea ”Metodologiei de monitorizare a unităţilor sanitare acreditate”.

w.       Ordinul nr. 600/2018 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice

x.         Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

II.       Tematica pentru concurs/examen este următoarea:

a.    Din Legea 53/2003 – Codul muncii cu modificările şi completările ulterioare: art. 37 – 67, art. 75-77, art. 81, art. 111-124, art. 129-171, art. 221-226, art. 241-259.

b.    Din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare: Titlul VII “Spitalele”;

c.    Din Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului, cu modificările şi completările ulterioare - integral;

d.    Din O.M.S. nr. 1501/2016 privind aprobarea implementării mecanismului de feedback al pacientului în spitalele publice - integral;

e.    Din O.M.S. 921/27.07.2006 pentru stabilirea atribuţiilor comitetului director din cadrul spitalului public - integral;

f.      Din O.M.S.P. 140/26.01.2007 pentru aprobarea Metodologiei în baza căreia se realizează colaborarea dintre spitale şi instituţiile de învăţământ superior medical, respectiv unităţile de învăţământ medical - integral;

g.    Din O.M.S. 1490/27.08.2008 privind aprobarea Metodologiei de calcul al indicatorilor de performanţă ai managementului spitalului- integral;

h.    Din O.M.S. nr. 870/01.07.2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar, cu modificările şi completările ulterioare: - integral;

i.      Din O.M.S. nr. 1384/04.11.2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management si a listei indicatorilor de performanţă a activităţii managerului spitalului public, cu modificările şi completările ulterioare: - integral;

j.      Din O.M.S.P. nr. 1628/24.09.2007 privind aprobarea modelului contractului de administrare a spitalului public din reţeaua Ministerului Sănătăţii Publice: - integral;

k.    Din O.M.S. nr. 320/15.02.2007 privind aprobarea conţinutului Contractului de administrare a Secţiei/laboratorului sau serviciului medical din cadrul spitalului public, cu modificările şi completările ulterioare: - integral;

l.      Din O.M.S. nr. 1101/2016  privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare: din Anexa nr. 1 – Cap. I,  Anexa nr. 2 şi Anexa nr. 4;

m.  Din O.M.S. 1410/2016 Ordin privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003: - integral;

n.    Din O.M.S. 1502/2016 pentru aprobarea componenţei si a atributiilor Consiliului etic care funcţionează în cadrul spitalelor publice: - integral;

o.    Din O.M.S. 863/2004 pentru aprobarea atribuţiilor şi competenţelor consiliului medical al spitalelor: - integral;

p.    Din O.M.S. nr. 975/01.10.2012 privind organizarea structurii de management al calităţii serviciilor medicale în cadrul unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi a autorităţilor administraţiei publice locale: - integral;

q.    Din O.M.S. nr. 446/18.04.2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii şi metodologiei de evaluare şi acreditare a spitalelor: - integral;

r.     Din O.M.S. nr. 323/18.04.2011 privind aprobarea metodologiei şi a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă, cu modificările şi completările ulterioare: – art. 3 din Anexa nr. 2;

s.     Din O.M.S. nr. 482/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XVI Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice» din Legea nr. 95/2006 privind reforma în  domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare: - integral;

t.      Din O.M.S. nr. 914/26.07.2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea  obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare, cu modificările şi completările ulterioare: - Anexele nr. 1 - 4 integral;

u.    Din O.M.S.P. 1782/28.12.2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor  care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi, cu modificările şi completările ulterioare – art 3 – 9, Anexa nr. 3 şi Anexa nr. 5;

v.         Din Ordinul preşedintelui A.N.M.C.S. nr.  639/2016 pentru aprobarea ”Metodologiei de monitorizare a unităţilor sanitare acreditate” – integral.

w.       Ordinul nr. 600/2018 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice-integral

x.         Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)- capitol I şi II.

2.pentru posturile de asistent medical generalist în cadrul secţiei medicină internă -perioadă determinată:

1. Urgenţe medico_ chirurgicale   ,autor Lucreţia Titircă-editura Medicală

2. Tehnici de nursing  autor  Lucreţia Titircă –edituira Viaţa Medicală Românească

3. Manual de medicină internă pentru cadre medii autor  Corneliu Bornundel –editura ALL

4. Ordinul nr.. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor

asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare

5.Ordin nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare

 6. Legea nr.46/2003  Legea drepturilor pacientului

  7. Ordin nr.1226 / 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale

   3.pentru postul de îngrijitoare curăţenie în cadrul secţiei chirurgie generală-perioadă nedeterminată:

 1.OMS nr.1101 /2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare– ANEXA 4

  2.OMS nr.961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare–ANEXA 1 (CAP I,II , III) , ANEXA 3 şi ANEXA 4

Condiţii de participare:

I.Condiţii generale

   a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

    d) are capacitate deplină de exerciţiu;

    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

    g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

II.Condiţii specifice: 

        1.pentru postul de şef birou management ,calitate şi servicii medicale în cadrul Biroului management calitate servicii-perioadă nedeterminată

  • Diplomă de studii superioare
  • Minim 2 ani vechime în specialitatea biroului
  • Curs de pregătire în domeniul calităţii serviciilor medicale recunoscut de Ministerul Sănătăţii şi organizat de SNPMPDS Bucureşti sau ANC

 2.  pentru posturile  de asistent medical generalist în cadrul secţiei medicină internă -perioadă determinată

  • diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau  diplomă de studii postliceeale prin echivalare conform  HG nr.797/1997
  • minim 6 luni vechime ca asistent medical
  • asigurare de malpraxis pentru anul 2019
  • Certificat membru OAMGMAMR însoţit de Aviz  pentru autorizarea exercitării profesiei în anul 2019

utilizare PC(operare Windows , Excel , Navigare Internet )nivel mediu

     3. pentru postul de îngrijitoare curăţenie în cadrul secţiei chirurgie generală-perioadă nedeterminată

  • Studii generale /medii

Documente necesare înscrierii

   a) cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;

   b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

   c)copie certificat căsătorie (unde este cazul)

   d)copie certificate naştere

   e) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului

   f) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

   g) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

   h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

   i) curriculum vitae

   j) copie chitanţă taxă înscriere concurs( 50 lei-pentru asistent medical,25 lei-pentru îngrijitoare curăţenie)

   k) dosar cu şină din carton

    1.  Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

    2.  În cazul documentului prevăzut la lit. g), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

   3.  Documentele solicitate vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Calendarul desfăşurării concursului:

Data limită pentru depunerea dosarelor de înscriere

10.05.2019 ora 16ºº

Data selecţiei dosarelor

14.05.2019 ora 11ºº

Data afişării rezultatelor selecţiei dosarelor

15.05.2019 ora 16ºº

Data limită de depunere a contestaţiilor privind rezultatul selecţiei dosarelor

16.05.2019 ora 16ºº

Data afişării rezultatelor contestaţiilor privind selecţia dosarelor

17.05.2019 ora 16ºº

Data desfăşurării probei scrise

22.05.2019 ora 11ºº

Data afişării rezultatului probei scrise            

23.05.2019 ora 16ºº

Data limită de depunere a contestaţiilor pentru proba scrisă

24.05.2019 ora 16ºº

Data afişării rezultatelor contestaţiilor pentru proba scrisă

27.05.2019 ora 16ºº

Data susţinerii interviului

În maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise