A N U N Ţ

În conformitate cu  prevederile  Sectiunii 2 ale OMS nr. 869/2015  pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de  medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimisti şi chimist din  unităţile sanitare publice,precum si farmacistilor de şef de sectie,şef de laborator şi şef de compartiment din unitatile sanitare fără paturi,respectiv a funcţiei de farmacist şef în unitatile sanitare publice cu paturi completat prin OMS nr.755/2016 

în data de  07.01.2019 ,orele 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei  

organizează 

CONCURS

pentru ocuparea

 

 UNUI  POST   DE  MEDIC  SPECIALIST/PRIMAR RADIOLOGIE ŞI IMAGISTICĂ MEDICALĂ în cadrul Laboratorului RX -durata determinată

Documentele necesare înscrierii:

   a) cererea în care se menţionează postul /funcţia pentru care doreşte să concureze;

    b) copia de pe diploma de medic şi adeverinţă/certificat de confirmare în gradul profesional;

    c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;

    d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art.541 alin. (1) lit. d) sau e) , respectiv art.628, alin. (1),lit d) sau e) , din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare

    e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;

    f) cazierul judiciar;

    g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;

    h) chitanţa de plată a taxei de concurs 150 lei  (stabilita conform art.31 al prezentului ordin)

    i) copia actului de identitate în termen de valabilitate

Tematica de concurs: este cea pentru examenul de medic specialist  radiologie şi imagistică medicală care se poate accesa pe http://www.ms.ro/wp-content/uploads/2016/12/RADIOLOGIE-IMAGISTIC%C4%82-MEDICAL%C4%82.pdf

Termen de înscriere:

Înscrierile la concurs se fac la sediul unitatii din str.Mihai Eminescu ,nr.12  până în data da  21.12.2018

      La depunerea dosarelor de înscriere, candidaţii au obligaţia de a prezenta originalele actelor depuse la dosar  în copie.

            Examenul/concursul se va desfăşura în data de 07.01.2019  orele 11ºº- în secretariatul unităţii.

       Plata taxei ( 150 lei – conform art. 31 din OMS nr.869/2015) se va face în contul unităţii nr. RO 45 TREZ 24F660601200130X – Cod fiscal 4535414 sau numerar în contabilitatea unităţii

 Calendarul desfaşurării concursului:

Data limită pentru depunerea dosarelor de înscriere

21.12.2018 ora 16°°

Data selecţiei dosarelor

27.12.2018 ora 16°°

Data afişării rezultatelor selecţiei dosarelor

28.12.2018 ora 16°°

Data limită de depunere a contestaţiilor privind rezultatul selecţiei dosarelor

03.01.2019 ora 16°°

Data afişării rezultatelor contestaţiilor privind selecţia dosarelor

04.01.2019 ora 16°°

Data desfăşurării probei scrise

07.01.2019 ora 16°°

Data afişării rezultatului probei scrise

08.01.2019 ora 16°°

Data limită de depunere a contestaţiilor pentru proba scrisă

09.01.2019 ora 16°°

Data afişării rezultatelor contestaţiilor pentru proba scrisă

10.01.2019 ora 16°°

      Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul RUNOS al Spitalului Municipal Vatra Dornei, tel0230375528 – int. 28