A N U N Ţ 

        În conformitate cu Ordinului Ministerului Sănătăţii Publice nr. 869/2015  pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi,OMS nr. 1406/2006

pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare publice

coroborat cu prevederile art. 185,(3) din Legea nr. 95/2006 reforma în domeniul sănătăţii - republicată  

 

în data de  14.01.2019 ,orele 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

organizează  la sediul din str.Mihai Eminecu nr.12 

CONCURS

           pentru ocuparea:

un post- pe durată nedeterminată-  de farmacist şef  în cadrul Farmaciei cu circuit închis a unităţi

Dosarele se depun la sediul unităţii,birou RUNOS  în termen de 15 zile de la data publicării şi trebuie să cuprindă următoarele documente:

Documentele necesare înscrierii

·        cerere în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;

·        copie  după  diploma de studii

·        copie certificat de membru;

 • dovadă/adeverinţă din care să rezulte că în ultimii 2 ani nu a fost sancţionat de conducerea unităţilor în care şi-a desfăşurat activitatea şi de Colegiul Farmaciştilor din România;
 • acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la normele menţionate(conform  art.5,pct (5),lit c) candidaţii trebuie să obţină minim 2 puncte  din cele prevăzute  la pct.9 din anexa 3 a OMS nr.869/2015)
 • declaraţie pe propria raspundere a candidatului, din care să rezulte că nu se afla în stare de incompatibilitate;
 • declaraţie pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu a fost condamnat penal pentru fapte ce-l fac incompatibil cu funcţia pentru care doreşte să concureze;
 • asigurare malpraxis;
 • adeverinţă privind starea de sănătate;
 • cazier judiciar
 • certificat medical  din care să rezulte că este apt  din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru a exercita  activităţile postului(adeverinţă medic familie sau fişă aptitudine)
 • chitanţă de plată a taxei de concurs. Taxa de concurs este de 150 de lei.
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste confirmarea în specialitate şi vechimea în specialitate;

·        un proiect de management privind evoluţia viitoare  a farmaciei

            Documentele solicitate vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Conditii minime:

-numire în funcţia de farmacist specialist farmacie generală

         -minimum 2 ani de experienţă profesională. 

Relaţii suplimentare se pot obţine la biroul Runos al Spitalului Municipal Vatra Dornei  , tel. 0230375528-int.28 

Bibliografie:

 • Legea nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope
 • Legea nr.360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase-republicată
 • Legea nr.266/2008 exercitarea profesiei de farmacist-republicată
 • Legea nr.95/2006 cu modificările şi completările ulterioare-republicată –Titlul XIV –Capitolul I-exercitarea profesiei de farmacist-republicată
 • OMS nr. 75/2010  pentru aprobarea Regulilor de bună practică farmaceutică
 • Farmacologie Generala  - autor Cristea Aurelia Nicoleta, editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 1998
 • Farmacoterapie Practică,autor  Dobrescu Dumitru, ed.Medicală, Bucureşti, 1989, vol.II
 • Tehnica Farmaceutică,autor Stănescu Victor, ed.Medicală, Bucureşti, 1983;
 • Tehnologie Farmaceutică ,autori  Popovici Iuliana, Lupuleasa Dumitru, ed.Polirom, Iaşi, 2001
 • Tehnologie Farmaceutică Industrială,autor Leucuţă Sorin,ed.Dacia, 2001