Concursul constă în urmatoarele etape: selecţia dosarelor,proba scrisă şi un interviu

  • Proba scrisă va avea loc în data de  11.06.2018 ora 11ºº la sediul unităţii din str. Mihai Eminescu ,nr.12
  • Interviul va avea loc în maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
  • La examen/concurs candidaţii se vor prezenta în sală cel tarziu la ora 10.50 şi vor fi identificaţi în baza buletinului sau cărţii de identitate.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretarul comisiei de concurs ( ec.Albu Alina - Birou RUNOS -tel.0757499293 ) până la data de 30.05.2018 ora 16ºº

Bibliografie:

1. pentru postul de asistent medical generalist în cadrul CPU

- Urgente medico_ chirurgicale  -autor  Lucreţia Titircă -Editura Medicală 2006

-Tehnici de nursing  -autor  Lucreţia Titircă

2.  pentru postul de asistent medical generalist  în cadrul Laboratorului de radiologie şi imagistică medicală

- Urgenţe medico_ chirurgicale  autor de Lucreţia Titircă –Editura Medicală 2006

- Nursing  -1150 de teste  autori Elena Dorobaţu  ,Valeria Ghidu şi Maria Zamfir – Editura Viaţa Medicală Românească

- Noţiuni generale despre radiaţiile X,proprietăţi,instalaţia de radiologie - noţiuni de radiopro-tecţie  autor Mihai Lungeanu, , Editura Medicală, 1988

-Ordinul nr. 173 / 2003 pentru aprobarea Normelor de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic şi radiologie intervenţională

3.pentru postul de technician imagistică medicală- debutant  în cadrul Laboratorului de radiologie şi imagistică medicală

-Manual de tehnică radiologică autor Mihai Lungeanu, , Editura Medicală, 1988;

-Radiologie şi Imagistică Medicală autori S.A.Georgescu, C. Zaharia, , Ed. Universitară „Carol Davila”, 2003;

-Ordinul nr. 173 / 2003 pentru aprobarea Normelor de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic şi radiologie intervenţională

-Legea nr. 111/1996-republicata-privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare;

-O. M.S. nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;

-Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului;

-OMS nr. 961/ 2016  pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice;

-OMS nr. 1. 226/ 2012  pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale;

4.pentru postul de registrator medical în cadrul CPU

- Bazele informaticii

A. Sistemul de operare Windows

a) autentificare ca utilizator

b)suprafaţa de lucru Windows

c)gestionarea ferestrelor şi comenzile meniului de control

d)familia de butoane  Windows Explorer

e)lansare în execuție

f)meniurile programelor Windows Wxplorer şi My Computer

g)copiere, transferare, ștergere fișiere  Microsoft Office:

h)trăsături commune aplicațiilor Office  Microsoft Word

i)lansarea și închiderea aplicației Word,

j)ecranul Word,

k)bara de meniuri,

l)bara cu butoane standard, cu butoane de formatare,

m)crearea unui document nou,

n)deschiderea unui document existent,

o)salvarea și imprimarea unui document,

 p)introducerea textului,

B.Modificarea textului.  Microsoft Excel

a)crearea de tabele,

b)crearea și utilizarea formulelor de calcul,

c)transferul de informative între aplicațiile Excel și Word  Adobe Acrobat Reader

d)deschiderea unui document de tip PDF,

e)căutarea în documente de tip PDF

f)rețele de calculatoare

g)definiție, destinație

g)precauții generale privind protecția antivirus

- Legea nr.46/2003 - Drepturile pacientului,

- Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată cu modificările şi completările legale ulterioare -

Titlul VIII ,CAPITOLUL II ,Secţiunea 1 şi 2 ( Persoanele asigurate; Drepturile și obligațiile asiguraților)

Titlul VIII,CAPITOLUL III( Servicii medicale suportate din Fondul naţional unic de asigurări de sănătate),Secţiunea 1,2,3,4şi 6(servicii medicale profilactice;servicii medicale curative;medicamente, material sanitare, dispozitive medicale și alte mijloace terapeutice;servicii medicale de îngrijiri la domiciliu și alte servicii speciale;servicii medicale care nu sunt suportate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate)

Titlul IX - Cardul european şi cardul naţional de asigurări de sănătate

-Ordinul nr.1782/2006 Înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi cu modificările şi completările legale ulterioare -Anexele 5,6 şi 7

5. pentru postul de infirmieră debutantă  în cadrul CPU

-OMS nr.1101 /2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare– ANEXA 4

-OMS nr.961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare–ANEXA 1 (CAP I,II , III) , ANEXA 3 şi ANEXA 4

-OMS nr.1706/2007 privind conducerea şi organizarea unităţilor şi compartimentelor de primiri urgenţe –responsabilităţi şi atribuţii implicate de post

-Programul naţional de pregătire a infirmierelor –Cozmaciuc Lenuţa 2011

6. pentru postul de infirmieră debutantă în cadrul secţiei medicină internă

-OMS nr.1101 /2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare– ANEXA 4

-OMS nr.961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare–ANEXA 1 (CAP I,II , III) , ANEXA 3 şi ANEXA 4

-Programul naţional de pregătire a infirmierelor –Cozmaciuc Lenuţa 2011

7.pentru postul de economist debutant  în cadrul biroului RUNOS

-Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii  reactualizată–titlul VII /spitale :Cap III cu modificările şi completările legale ulterioare

-Legea nr.53/2003 Codul Muncii - republicat cu modificările şi completările legale ulterioare

-Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările şi completările legale ulterioare

-HG nr. 917/2017 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare "Administraţie" din administraţia publică centrală- preambulul şi anexele 1şi 2

-Hotărâre  nr. 153/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare "Sănătate şi asistenţă socială" – preambulul şi anexele de la 1 până la 8

- OUG   nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

-Hotărâre  nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor

-Ordin nr. 834 / 2011 privind aprobarea Criteriilor pentru clasificarea pe categorii a unităţilor şi subunităţilor sanitare, stabilirea nivelului de salarizare pe grade pentru personalul cu funcţii de conducere

-Ordin nr.1224 / 2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal

-Ordin nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar

-Ordin nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi

-Ordin  nr. 1406/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare publice

-Hotărârea nr. 286 / 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

-Legea Arhivelor Nationale nr. 16/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

-OUG nr. 39 / 2006 pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996

-Ordinul de zi nr. 217 din 23.05.1996 privind activitatea de arhiva la creatorii si detinatorii de documente cu modificarile si completarile ulterioare.

-Ordinul de zi al Directorului general al Arhivelor Nationale nr. 235 din 05.07.1996 –normative privind caracteristicile tehnico-functionale ale spatiilor si echipamentelor de depozitare si conservare a arhivelor aflate in administrarea creatorilor publici si privati cu modificarile si completarile ulterioare

Condiţiile de participare:

I.Condiţii generale

   a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

    d) are capacitate deplină de exerciţiu;

    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

    g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

II.Condiţii specifice: 

II. 1. pentru postul de asistent medical generalist în cadrul CPU  (PL)

-  diplomă de școală sanitară postliceală sau  echivalentă

sau

- diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G.797/1997;

- 6 luni vechime în specialitate

- certificat de membru şi aviz pentru anul în curs

- asigurare de răspundere civilă profesională pentru anul în curs

II .2. pentru postul de asistent medical generalist  în cadrul laboratorului RX(PL)

- diplomă de școală sanitară postliceală sau  echivalentă

sau

- diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G.797/1997;

- vechime în specialitate minim 1 an

- certificat de membru şi aviz pentru anul în curs

- asigurare de răspundere civilă profesională pentru anul în curs

II.3.pentru postul de tehnician imagistică medicală -debutant din cadrul laboratorului RX – (SSD)

- diplomă de licenţă în specialitatea radiologie şi imagistică medicală

- certificat de membru şi aviz pentru anul în curs

- asigurare de răspundere civilă profesională pentru anul în curs

II.4.pentru  postul de registrator medical în cadrul CPU ( M)

-diplomă de studii medii (liceeale)

- curs operare PC sau act doveditor de dobândire a competenţelor de utilizare PC în timpul liceului

- minim 6 luni vechime ca registrator medical( se acceptă şi stagiile de voluntariat )

II.5.pentru postul de infirmieră debutantă (G/M)

-absolvent studii gimnaziale sau medii(liceeale)

-certificat de absolvire a programului naţional de instruire a infirmierelor

II.6.pentru postul de  economist debutant în cadrul biroului RUNOS (S)

-diplomă de absolvire învăţământ superior de scurtă sau lungă durată în specialitate

-diplomă de licenţă  în studii econimice

Documente necesare înscrierii

   a) cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;

    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

    c)copie certificat căsătorie (unde este cazul)

    d) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului

    e) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

    f) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

    g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

    h) curriculum vitae

    i) copie chitanţă taxă înscriere concurs( contravaloarea sumei de 50 lei pentru asistenţi medicali / registrator medical/economist şi 25 lei pentru infirmieri/îngrijitori de curăţenie)

    j) dosar cu şină

    1.  Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

    2.  În cazul documentului prevăzut la lit. f), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

   3.  Documentele solicitate vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Calendarul desfăşurării concursului:

Data limită pentru depunerea dosarelor de înscriere

30.05.2017 ora 16ºº

Data selecţiei dosarelor

04.06.2018 ora 11ºº

Data afişării rezultatelor selecţiei dosarelor

05.06.2018 ora 16ºº

Data limită de depunere a contestaţiilor privind rezultatul selecţiei dosarelor

06.06.2018 ora 16ºº

Data afişării rezultatelor contestaţiilor privind selecţia dosarelor

07.06.2018 ora 16ºº

Data desfăşurării probei scrise

11.06.2018 ora 11ºº

Data afişării rezultatului probei scrise            

12.06.2018 ora 16ºº

Data limită de depunere a contestaţiilor pentru proba scrisă

13.06.2018 ora 16ºº

Data afişării rezultatelor contestaţiilor pentru proba scrisă

15.06.2018 ora 16ºº

Data susţinerii interviului

În maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise

Data afişării rezultatelor finale şi încheierea concursului

18.06.2018 ora 16ºº

 

FIŞĂ POST: