Bine ati venit pe SPITAL MUNICIPAL VATRA DORNEI   Dati clic pentru a asculta textul selectat! Bine ati venit pe SPITAL MUNICIPAL VATRA DORNEI
Tipărire

 

Examenul constă într-un test grilă redactat, pe baza bibliografiei , de  către comisia de examinare  

Proba scrisă va avea loc în data de  29.05.2018 ora 11ºº la sediul unităţii din str. Mihai Eminescu , nr.12           

1.pentru postul de consilier juridic II –birou AAT

- Legea nr. 98 /2016 privind achizitiile publice

-HG nr. 395 / 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice

- ORD.nr.1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice precum şi organizarea evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale. -Angajamentele bugetare

- Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătura cu gestionarea bunurilor cu modificările şi completările ulterioare.

            -Cap.II-Condiţii privind angajarea gestionarilor

            -Cap. IV-Raspunderile gestionarilor

- Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (actualizată).   -Organizarea şi funcţionarea spitalelor

- ORD.nr.914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizatiei sanitare de funcţionare, cu modificările şi completările ulterioare.

            -Anexa I –Norme privind procedura de autorizare sanitară de funcţionare a spitalului

- Ordin 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.

- Ordinul 14/1982 pentru aprobarea normativului privind consumul de combustibil şi ulei pentru automobile.

- Ordinul 400/2015 pt.aprobarea Codului controlului intern / managerial, cuprinzând standardele de control intern managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern managerial .

- HG nr 273/1994 privind aprobarea Regulamentului  de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora .

- Legea nr 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii                   

         Capitol I Autorizarea executarii lucrarilor de constructii

2.pentru postul de asistent medical generalist-secţia chirurgie generală

- Urgente medico_ chirurgicale  -autor  Lucreţia Titircă

-Tehnici de nursing  -autor  Lucreţia Titircă

-Manual de medicină internă pentru cadre medii autor  Corneliu Bornundel

3.pentru 2 posturi de asistenţi medicali generalişti – secţia medicină internă

- Urgente medico_ chirurgicale  -autor  Lucreţia Titircă

- Manual de medicină internă pentru cadre medii autor  Corneliu Bornundel

- Codul de etică şi dendologie profesiolnală al asistentului medical

- Legea nr.46/2003 drepturile  pacientului

- OMS nr.1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare –fragment-

- OMS nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activităţile medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţile medica-fragment-

 

Dati clic pentru a asculta textul selectat!