A N U N Ţ 

                            În data de 13.12.2017 ,orele 11ºº, Spitalul Municipal Vatra Dornei

                                            organizează  la sediul din str.Mihai Eminecu nr.12

                                                                  CONCURS

                                                                 pentru ocuparea:

 

1 post de asistent medical de laborator în cadrul laboratorului de analize medicale – perioadă determinată

1 post de infirmieră în cadrul secţiei boli infecţioase – perioadă nedeterminată

1 post de asistent medical principal  în cadrul compartimentului de infecţii asociate asistenţei medicale – perioadă nedeterminată

Concursul constă în urmatoarele etape: selecţia dosarelor,proba scrisă şi un interviu

Proba scrisă va avea loc în data de  13.12.2017 ora 11ºº la sediul unităţii din str. Mihai Eminescu ,nr.12

Interviul va avea loc în maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

La examen/concurs candidaţii se vor prezenta în sală cel tarziu la ora 10.50 şi vor fi identificaţi în baza buletinului sau cărţii de identitate.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretarul comisiei de concurs ( ec.Albu Alina - Birou RUNOS ) până la data de 06.12.2017 ora 16ºº

Bibliografie:

1. pentru postul de asistent medical de laborator în cadrul laboratorului de analize medicale – perioadă determinată

- Apăteanu Vlad –Recoltarea,conservarea şi transfuzia de sânge:Editura Medicală Bucureşti 1997

- Buiuc Dumitru – Microbiologie medicală:Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti 1995

- Enache Florica ,Stuparu Maria –Diagnosticul de laborator în hemostază :Editura ALL Bucureşti 1998

- Gherman Ioan –Compendiu de parazitologie clinică :Editura ALL  Bucureşti 1993

- Lotreanu Victor –Analize medicale:Editura CNI Bucureşti 2000

- Mihele Denisa –Biochimie clinică – metode de aborator:Editura Medicală Bucureşti 2000

- Popescu Mut Delia – Hematologie clinică :Editura Medicală Bucureşti 2001

2.  pentru postul de asistent medical principal  în cadrul compartimentului de infecţii asociate asistenţei medicale – perioadă nedeterminată

-OMS nr.1101 /2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare

-OMS nr.961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare

-Horărârea nr.857 / 2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice

- Ordin nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare

-Ordin nr. 976 / 1998 pentru aprobarea Normelor de igienă privind producţia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor         

3. pentru postul de infirmieră în cadrul secţiei boli infecţioase – perioadă nedeterminată

 -OMS nr.1101 /2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare– ANEXA 4

-OMS nr.961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare–ANEXA 1 (CAP I,II , III) , ANEXA 3 şi ANEXA 4

 -Programul naţional de pregătire a infirmierelor –Cozmaciuc Lenuţa 2011

Condiţiile de participare:

I.Condiţii generale

   a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

    d) are capacitate deplină de exerciţiu;

    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

    g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

II.Condiţii specifice: 

I. 1. pentru postul de asistent medical de laborator în cadrul laboratorului de analize medicale (PL)

-  diplomă de școală sanitară postliceală sau  echivalentă

sau

- diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G.797/1997;

- 6 luni vechime în specialitate

- certificat absolvire program de pregătire în specializarea  LABORATOR

- certificat de membru şi aviz pentru anul în curs

- asigurare de răspundere civilă profesională pentru anul în curs

II . pentru postul de asistent medical principal  în cadrul compartimentului de infecţii asociate asistenţei medicale(PL)

- diplomă de școală sanitară postliceală sau  echivalentă

sau

- diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G.797/1997;

- certificat de grad principal

- vechime în specialitate minim 5 ani

- pregătire postliceală de profil (infecţii asociate)iar pentru asistenţii medicali generalişti absolvenţii unui curs de perfecţionare profesională în domeniu

- certificat de membru şi aviz pentru anul în curs

- asigurare de răspundere civilă profesională pentru anul în curs

III:pentru postul de infirmieră în cadrul secţiei boli infecţioase (G/M)

-absolvent studii gimnaziale sau medii(liceeale)

- certificate de absolvire a programului naţional de instruire a infirmierelor

Documente necesare înscrierii

   a) cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;

    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

    c)copie certificat căsătorie (unde este cazul)

    d) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului

    e) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

    f) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

    g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

    h) curriculum vitae

    i) copie chitanţă taxă înscriere concurs( contravaloarea sumei de 50 lei pentru asistenţi medicali şi 25 lei pentru infirmieră)

    j) dosar cu şină

    1.  Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

    2.  În cazul documentului prevăzut la lit. f), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

   3.  Documentele solicitate vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Calendarul desfăşurării concursului:

Data limită pentru depunerea dosarelor de înscriere

06.12.2017 ora 16ºº

Data selecţiei dosarelor

07.12.2017 ora 11ºº

Data afişării rezultatelor selecţiei dosarelor

08.12.2017 ora 16ºº

Data limită de depunere a contestaţiilor privind rezultatul selecţiei dosarelor

11.12.2017 ora 16ºº

Data afişării rezultatelor contestaţiilor privind selecţia dosarelor

12.12.2017 ora 16ºº

Data desfăşurării probei scrise

13.12.2017 ora 11ºº

Data afişării rezultatului probei scrise            

14.12.2017 ora 16ºº

Data limită de depunere a contestaţiilor pentru proba scrisă

15.12.2017 ora 16ºº

Data afişării rezultatelor contestaţiilor pentru proba scrisă

18.12.2017 ora 16ºº

Data susţinerii interviului

În maxim 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise